تاثیر سلامت سازمانی بر شایستگی اخلاقی کارکنان (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر سلامت سازمانی بر شایستگی اخلاقی کارکنان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارمندان شهرداری تهران (872 مدیر و 16000 کارمند) بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران شامل 270 مدیر و 540 کارمند محاسبه شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته سلامت سازمانی و شایستگی اخلاقی استفاده شد. روایی صوری، محتوایی و سازه ابزارها تایید و پایایی پرسشنامه‌های سلامت سازمانی و شایستگی اخلاقی و همه ابعاد آنها با روش ضرایب آلفای کرونباخ بالای 70/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی، معادلات ساختاری و آزمون تی به کمک نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که سلامت سازمانی دارای 14 عامل و شایستگی اخلاقی دارای 8 عامل بود. سلامت سازمانی بر شایستگی اخلاقی کارکنان تاثیر مثبت و معنادار و مدل برازش مطلوبی داشت. همچنین میزان سلامت سازمانی و شایستگی اخلاقی کارکنان بالاتر از متوسط جامعه بود (05/0>P). بنابراین برای بهبود شایستگی اخلاقی می‌توان سلامت سازمانی مدیران و کارمندان را از طریق کارگاه‌های آموزشی افزایش داد.

کلیدواژه‌ها