شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبردسکن،بردسکن،ایران

3 عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدنیشابور ، نیشابور ، ایران

4 عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور،، نیشابور ، ایران

چکیده

طبق مبانی نظری مطرح شده در تحقیق عوامل سازمانی،عوامل راهبردی،عوامل انسانی وعوامل فناوری دراین تحقیق به عنوان عوامل تاثیرگذاربر توسعه چابکی سازمانی آموزش و پرورش خراسان شمالی شناسایی شدند.جهت تبیین مدل مدنظر پرسشنامه-ای از نوع استاندارد متعلق به شریفی و ژانگ (2001) مورد استفاده قرار گرفت. تعداد جامعه آماری در این تحقیق برابر با 996 نفر بود که نمونه آماری به تعداد 277 نفر با استفاده از فرمول کوکران مورد تخمین قرار گرفت و افراد عضو نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌های آماری در سطح توصیفی نشان داد که میانگین سطح چابکی سازمانی در آموزش و پرورش خراسان شمالی برابر با 3.10 در بازه 1-5 می‌باشد؛ همچنین میانگین عوامل سازمانی، راهبردی، انسانی و فناوری به ترتیب برابر با 3.78، 3.38، 3.12 و 2.904 به دست آمده است. در سطح استنباطی نتایج حاکی از این بود که چهار عامل سازمانی، راهبردی، انسانی و فناوری به ترتیب 45 درصد، 13 درصد، 9 درصد و 8 درصد از واریانس چابکی سازمانی را توضیح می‌دهد. همچنین اولویت‌بندی عوامل موثر بر چابکی سازمانی بدین صورت است که عوامل سازمانی، عوامل راهبردی، عوامل انسانی و عوامل فناوری به ترتیب دارای اولویت تاثیر بر چابکی سازمانی هستند.

کلیدواژه‌ها