بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: اداره اموزش و پرورش شهرستان بجنورد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد ایران

2 دانشیار گروه مدیریت واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد بود.پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری این تحقیق،کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد شامل 98نفر بودند. با توجه به کم بودن تعداد کارکنان از روش سرشماری استفاده شد.پس ازتوزیع پرسشنامه ها ،تعداد 84 پرسشنامه که بطور کامل تکمیل شده بودند،مورد تحلیل قرار گرفت.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش جان سن وهمکاران(1999(و تعهد سازمانی آلن و می یر (1997) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آنها تایید و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 98% و 76%محاسبه شد.داده ها به کمک نرم افزار spss و با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد. بین نوآوری و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد. بین دانش و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها