طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد شرکت های دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان ، دانشگاه آزاد اسلامی. گرگان، ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری ، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد شرکت های دانش بنیان و سنجش اعتبار و پایایی آن می باشد. پژوهش از نوع توصیفی و ساخت ابزار است و در زمره پژوهش های پیمایشی قرار می گیرد. پرسشنامه اولیه با ترکیبی از مطالعه اسناد و مدارک، پژوهش ها و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان شرکت های دانش بنیان ، در 84 گویه طراحی شد .روایی صوری، روایی وابسته به محتوا به روش کمی و کیفی و روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت پس از تعیین روایی محتوا به صورت کمی و کیفی و روایی سازه، پرسشنامه به 78 گویه کاهش یافت. معیار پایایی ترکیبی کل پرسشنامه89/0 بدست آمد. مقدار kmo=0/85 و معنادار بودن آزمون بارتلت p=0.0001 نشان دهنده توجیه پذیر بودن اجرای تحلیل عاملی بود. نتیجه اینکه پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد شرکت های دانش بنیان از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. به منظور تعیین رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان از منظر مدیران از آزمون فریدمن استفاده شده است که نتایج بیانگر این بود که عوامل برون سازمانی با میانگین رتبه1.54 در رتبه اول و عوامل درون سازمانی با میانگی رتبه 1.46 در رتبه دوم اهمیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها