ارائه مدلی مبتنی بر تاثیر آموزش‌های دانشگاهی بر توان‌افزایی زنان جهت توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اشتغال‌زا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر تاثیر آموزش‌های دانشگاهی بر توان‌افزایی زنان جهت توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اشتغال‌زا بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاه‌های آزاد و دولتی استان مازندران بودند که 15 نفر آنان با توجه به اصل اشباع نظری با روش هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی دانش‌آموختگان زن دانشگاه‌های آزاد و دولتی استان مازندران بودند که 384 نفر آنان با توجه به فرمول کوکران با روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در بخش کیفی از روش‌های فیش‌برداری و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته آموزش‌های دانشگاهی جهت توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اشتغال‌زا (28 آیتم) و توان‌افزایی (33 آیتم) استفاده شد. روایی صوری، محتوایی و سازه ابزارها تایید و پایایی دو پرسشنامه مذکور با روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 77/0 و 74/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برای هر یک از متغیرهای آموزش‌های دانشگاهی و توان‌افزایی هفت عامل شناسایی شد که همه عامل‌های آموزش‌های دانشگاهی به جز عامل آموزش‌های مجازی بر توان‌افزایی زنان تاثیر مثبت داشتند.

کلیدواژه‌ها