رابطه رهبری اخلاقی با عملکرد مدیران مدارس شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه رهبری اخلاقی با عملکرد مدیران مدارس شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 (1353 نفر) بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 298 نفر (159 زن و 139 مرد) با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های رهبری اخلاقی (دی‌هوق و دن‌هارتگ، 2008) و عملکرد مدیران (پاترسون، 1992) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آنها تایید و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 92/0 و 87/0 محاسبه شد. داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS-22 و با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین رهبری اخلاقی با عملکرد مدیران مدارس رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین بین مولفه‌های رهبری اخلاقی یعنی انصاف، شفاف‌سازی نقش و تسهیم قدرت با عملکرد مدیران مدارس رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. علاوه بر آن رهبری اخلاقی و همه مولفه‌های آن توانایی پیش‌بینی معنادار عملکرد مدیران مدارس را داشتند (05/0>P). بنابراین برای بهبود عملکرد مدیران مدارس می‌توان میزان رهبری اخلاقی و مولفه‌های آن را از طریق کارگاه‌های آموزشی ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها