اثربخشی طرحواره درمانی بر زورگویی سایبری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر زورگویی سایبری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان انجام شد. این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 97-1396 بودند. نمونه پژوهش 40 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش طرحواره درمانی آموزش دید و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های زورگویی سایبری و فرسودگی تحصیلی استفاده و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیرهای زورگویی سایبری و فرسودگی تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر طرحواره درمانی باعث کاهش زورگویی سایبری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پزشکی شد (001/0>P). در نتیجه مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت می‌توانند از روش طرحواره درمانی برای کاهش زورگویی سایبری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها