طراحی چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفه‌های برنامه‌درسی زایس در دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه علوم تربیتی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفه‌های برنامه‌درسی زایس در دوره دوم متوسطه انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کمی و کیفی) بود. جامعه پژوهش متخصصان برنامه‌درسی (118 نفر) و دبیران درس دین و زندگی دوره دوم متوسطه استان مازندران (827 نفر) بودند. بر اساس فرمول کوکران تعداد 92 نفر از متخصصان برنامه‌درسی و تعداد 232 نفر از دبیران درس دین و زندگی با روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای (40 گویه) بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر متخصصان علوم تربیتی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 924/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار SPSS-20 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفه‌های برنامه‌درسی زایس در دوره دوم متوسطه از نظر متخصصان برنامه‌درسی و دبیران در مولفه‌های اهداف، محتوا، روش‌های یاددهی-یادگیری و شیوه ارزشیابی مطلوب بود. بنابراین متخصصان و مولفان تدوین کتاب به‌ویژه در درس دین و زندگی می‌توانند از الگوی پیشنهادی بر اساس سیاست‌های اقتصادی مقاومتی بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها