پیش‌بینی حافظه سازمانی بر اساس سکوت سازمانی و اخلاق حرفه‌ای در مدیران مدارس شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی حافظه سازمانی بر اساس سکوت سازمانی و اخلاق حرفه‌ای در مدیران انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل مدیران مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند. نمونه پژوهش 380 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های حافظه سازمانی (دانهام و بورت، 2011)، سکوت سازمانی (دیمیتریس و واکولا، 2007) و اخلاق حرفه‌ای (پتی و هیل، 1994) بودند. روایی صوری و محتوایی ابزارها تایید و پایایی آنها به‌ترتیب 83/0، 81/0 و 85/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با کمک نرم‌افزار SPSS-19 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که سکوت سازمانی با حافظه سازمانی مدیران مدارس رابطه منفی و معنادار و اخلاق حرفه‌ای با حافظه سازمانی مدیران مدارس رابطه مثبت و معنادار داشت. همچنین سکوت سازمانی و اخلاق حرفه‌ای به طور معناداری توانستند 24 درصد از واریانس حافظه سازمانی مدیران مدارس را پیش‌بینی کنند (01/0>P). بنابراین برای بهبود حافظه سازمانی مدیران مدارس باید از طریق کارگاه‌های آموزشی سکوت سازمانی را کاهش و اخلاق حرفه‌ای را ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها