کاربست پایدیا در برنامه های درسی؛ سنتز پژوهی مطالعات انجام شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی ایران

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

4 استاد یار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

برنامه درسی پایدیا مهارت های یادگیری را در دانش آموزان به وجود می آورد و درها را به سوی دنیای یادگیری میگشاید. مسئله اصلی این پژوهش کاربست پایدیا در برنامه های درسی و ارائه نمونه ای ازسنتز پژوهی نظام مند از یافته های پژوهش های بین المللی و قابل اتکای بیست سال گذشته است.محقق از میان جامعه آماری که شامل94 تحقیق بود، تعداد 44 نمونه را به صورت هدفمند انتخاب نمودند ویافته ها حاکی از این بود برنامه پایدیا برای دانش آموزان بسیار امید بخش بوده و تنها مدل برای بهبود دست آوردهای دانش آموزان و آماده کردن آنها برای تحصیلات بعد از آموزش و پرورش عمومی است، تحصیلات با کیفیت و کمیت یکسان ،بهترین آموزش برای بهترین کودکان است، پرورش قابلیت های انجام وظایف و مسئولیت های شهروندی از اهداف و ویژگی ها برنامه درسی پایدیا است و با توجه به موفقیت هایی که این برنامه در کشورهای مختلف کسب نموده و فوایدی که از اجرای این برنامه درسی در نظام های آموزشی حاصل شده است. برنامه درسی پایدیا پاسخ مناسب به نیازهای دانش آموزان برای زندگی موفق در آینده است .این برنامه می تواند راهکاری مناسب برای برخورد با چالش های موجود در برنامه های درسی باشد.

کلیدواژه‌ها