بررسی نقش تعدیل‌کنننده فضیلت سازمانی در رابطه بین اخلاق کار اسلامی و درگیری شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل‌کنننده فضیلت سازمانی در رابطه بین اخلاق کار اسلامی و درگیری شغلی کارکنان انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کارکنان اداره امور مالیاتی استان اصفهان در سال 1397 (780 نفر) بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 195 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های اخلاق کار اسلامی (علی و الکاظمی، 2007)، درگیری شغلی (شافلی و بکر، 2004) و فضیلت سازمانی (کامرون و همکاران، 2004) بودند. در پژوهش حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌های اخلاق کار اسلامی 90/0، درگیری شغلی 94/0 و فضیلت سازمانی 87/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارهای SPSS و Amos تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که اخلاق کار اسلامی بر فضیلت سازمانی، اخلاق کار اسلامی بر درگیری شغلی و فضیلت سازمانی بر درگیری شغلی تاثیر معنادار مستقیم و مثبت داشت. همچنین اخلاق کار اسلامی با نقش تعدیل‌کننده فضیلت سازمانی بر درگیری شغلی تاثیر معنادار غیرمستقیم داشت. علاوه بر آن مدل برازش مناسبی داشت (05/0>P). بنابراین برای افزایش درگیری شغلی باید اخلاق کار اسلامی و فضیلت سازمانی را از طریق کارگاه‌های آموزشی افزایش داد.

کلیدواژه‌ها