برآورد مدل اعتبارسنجی در راستای ارتقای کیفیت گروه‌های آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 استادیارگروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران

4 استادیار گروه ریاضی و آمار، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف برآورد مدل اعتبارسنجی در راستای ارتقای کیفیت گروه‌های آموزشی انجام شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش دانشجویان، دانش‌آموختگان و اساتید گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بودند که نمونه با توجه به فرمول کوکران برای دانشجویان و دانش‌آموختگان 157 نفر و برای اساتید 50 نفر محاسبه که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با روش‌های توصیفی (شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (آزمون تی) با نرم‌افزار SPSS-17 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین کیفیت درون‌دادهای اصلی یعنی دانشجویان و برنامه درسی، دوره آموزشی و اعضای گروه آموزشی به طور معناداری بالاتر از متوسط و تجهیزات و فضاهای آموزشی و پژوهشی به طور معناداری پایین‌تر از متوسط بودند. همچنین میانگین کیفیت فرایندهای اصلی یعنی جایگاه سازمانی و مدیریت گروه به طور معناداری بالاتر از متوسط بود، اما کیفیت تدریس و روش‌های یاددهی و یادگیری در حد متوسط قرار داشت. علاوه بر آن میانگین کیفیت برون‌داد اصلی یعنی دانش‌آموختگان به طور معناداری بالاتر از متوسط بود (05/0>P). بر اساس نتایج تحقیق حاضر می‌توان برنامه‌هایی در راستای ارتقای کیفیت گروه‌های آموزشی طراحی و اجرا کرد.

کلیدواژه‌ها