طراحی الگویی جهت تلطیف روابط قدرت در سازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (گرایش رفتار سازمانی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دکترای مدیریت دولتی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از روندهای بسیار شگفتی که در سازمان‌های امروزی در حال شکل‌گیری است، قدرتمندسازی یا مشارکت در قدرت است. برچسب‌های این روند مدیریت مشارکتی، تصمیم‌گیری مشارکتی و تفویض است. هر نامی که به این روند گذاشته شود در ماهیت فراگرد آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند. ماهیت این روند عدم تمرکز در قدرت است.هدف پژوهش بررسی الگوی تلطیف روابط قدرت در سازمان‌های دولتی ایران است. تلطیف به معنی اعمال قدرت نرم و باورپذیرتر نمودن قدرت می‌باشد. پژوهش با سه روش مختلف به این موضوع پرداخته است سه روش شامل: مصاحبه، دلفی و پیمایشی است. جامعه آماری به ترتیب اساتید دانشگاهی، خبرگان و کارکنان رسمی و پیمانی سازمان‌های دولتی ایران است. همچنین روش نمونه‌گیری به ترتیب نمونه‌گیری هدفمند، مبتنی فازی و تصادفی است. برای آنالیزهای آماری پژوهش از نرم‌افزارهای Lisrel و Amus و SPSS استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد از بین 4 بعد تلطیف روابط قدرت (عوامل مربوط به مهارت‌های ارتباطی مدیران، حمایت عاطفی از کارکنان، مدیریت ارزش‌ها و باورهای سازمانی، اخلاق و معنوی‌سازی محیط کار)، مهارت‌های ارتباطی مدیران با ضریب استاندارد 97/0 و آماره تی (19/26) در رتبه اول و عوامل اخلاق و معنوی‌سازی محیط کار با ضریب استاندارد 84/0 و آماره‌ تی 68/20 در رتبه چهارم قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها