تدوین الگوی هویت دانش‌آموزان به منظور طراحی محتوای کتب درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق تدوین الگوی هویت دانش‌آموزان به منظور طراحی محتوای کتب درسی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه برای ارائه الگوی مناسب بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش محتوای کتب درسی علوم اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم و خبرگان حوزه تعلیم و تربیت بودند که با توجه به اصل اشباع نظری تعداد 9 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل روش‌های فیش‌برداری و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود و اعتبار داده‌ها و یافته‌ها با روش‌های بازبینی مشارکت‌کنندگان و بررسی خبرگان تایید شد. همچنین داده‌ها با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مولفه‌های تشکیل دهنده هویت شامل جامعه و روابط اجتماعی، خانواده و والدین، وسایل ارتباط جمعی، سن، مدرسه، نظام آموزشی، آینده شغلی، شخصیت فرد و معلمان بودند. علاوه بر آن بر اساس مولفه‌های مذکور الگوی مناسب هویت دانش‌آموزان به منظور طراحی محتوای کتب درسی علوم اجتماعی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه طراحی شد.

کلیدواژه‌ها