شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های آموزش و پرورش استاندارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور. ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران

3 دانشیار رشته مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه‌های آموزش و پرورش استاندارد، از نظر خبرگان آموزشی انجام گرفت. روش تحقیق آمیخته و نوع تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. داده‌ها به صورت مصاحبه و میدانی گردآوری گردید. جامعه آماری کارشناسان و خبرگان در حوزه آموزش و پرورش بودند در بخش کیفی با رویکرد نمونه گیری هدفمند گلوله برفی، تعداد 21 نفر جهت مصاحبه در بخش کمی برای گردآوری داده‌های مورد نیاز، تعداد 260 نفر از خبرگان و کارشناسان در حوزه آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی در سال تحصیلی 97-96 به روش نمونه گیری خوشه‌ای سهمیه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردید. برای تعیین پایایی و اعتبار ابزار اندازه گیری نیز از آلفای کرونباخ، روایی محتوایی و همزمان استفاده شد. برای تحلیل داده‌های کیفی از روش داده بنیاد و برای داده‌های کمی از شاخص‌های توصیفی، آزمون فریدمن نرم افزار SPSS21 استفاده شد. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که آموزش و پرورش دارای سه بعد بنیادی، ساختاری و فرایندی است. همچنین مؤلفه های آموزش و پرورش استاندارد مطالعه حاضر مشتمل بر 27 مؤلفه به روش کدگذاری به دست آمد.

کلیدواژه‌ها