تبیین الگوی شایستگی مدیران بر پایه رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمانی مدیران آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد بین‌الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر تبیین الگوی شایستگی مدیران بر پایه رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمانی مدیران آموزشی بود. روش مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا آمیخته (کمی و کیفی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی منابع، اسناد، کتب و مقالات و در بخش کمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان فارس به تعداد 310 نفر بودند که تعداد 185 نفر آنان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته شایستگی مدیران و پرسشنامه‌های استانداردشده رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمانی بودند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها با نظر متخصصان تایید و پایایی پرسشنامه‌های شایستگی مدیران، رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمان با روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 93/0، 87/0 و 79/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد شایستگی مدیران هشت مولفه مهارت‌های ارتباطی، تصمیم‌گیری، ارتباطات کاری، مهارت‌های رهبری، مهارت‌های حرفه‌ای، بکارگیری قابلیت‌های مثبت خود و دیگران، توسعه فعالیت‌های تیمی و تشویق، تغییر و نوآوری داشت، برازش مدل مناسب بود و شایستگی مدیران از طریق مولفه‌های مذکور بر رفتارهای کارآفرینانه و اعتماد سازمانی تاثیر مثبت و معنادار داشتند (05/0>P). بنابراین برای بهبود رفتارهای کارآفرینانه و اعتماد سازمانی باید مولفه‌های شایستگی مدیران را از طریق کارگاه‌های آموزشی ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها