مدل مناسب نظام تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان زنجان، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی ، زنجان ، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان زنجان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف «ارائه مدلی برای نظام تربیت معلم ایران براساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش» در نظر گرفته شد. روش پژوهش؛ از نظر هدف ترکیبی از مدل‌های کاربردی و توسعه‌ای است. از نظر جمع‌آوری داده‌ها نیز، دارای رویکرد آمیخته (کیفی - کمّی) است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از مجموعه آمار توصیفی و استنباطی شامل جدول و نمودار فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده(AVE)، ماتریس جذر AVE، آزمون کولموگروف‌اسمیرنف، تحلیل عاملی اکتشافی (کومو، بارتلت)، تحلیل عاملی تاییدی، رتبه‌بندی فریدمن و t تک‌نمونه‌ای از طریق نرم‌افزارهای آماری 21SPSS-v، Smart-PLS، Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که: عوامل تشکیل دهنده نظام تربیت معلم ایران دارای ابعاد فلسفه تربیت با 5 مؤلفه، اهداف با 5 مؤلفه، برنامه درسی با 6 مؤلفه، ساختار سازمانی با 6 مؤلفه و ارزشیابی کیفیت آموزش با 7 مؤلفه می‌باشد.
عوامل اثر گذاربر نظام تربیت معلم ایران دارای ابعاد سیاست‌های کلان اداری کشور با 3 مؤلفه و برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف و آ.پ با 4 مؤلفه و مدیریت حرفه‌ای با 5 مؤلفه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها