ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف پژوهش ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و مدیران آموزش عالی و در بخش کمی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (16000 نفر) بودند. نمونه پژوهش در بخش کیفی با توجه به اصل اشباع نظری 10 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی با توجه به فرمول کوکران 540 نفر بودند که با روش نمونه‌ای طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری داده مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته بود. روایی مصاحبه خبرگان تایید و پایایی آن با روش پایایی بین دو کدگذار %1/75 و روایی صوری، محتوایی و سازه پرسشنامه تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش تحلیل محتوا، مدل‌سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عوامل بازگشت سرمایه در آموزش عالی شامل ارزشیابی، جمع‌آوری داده، تاثیر برنامه، تبدیل داده به ارزش پولی، محاسبه نرخ بازگشت، شناسایی مزایا و گزارش‌نویسی بود. همچنین مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی برازش مناسبی داشت و میانگین مشاهده‌شده بازگشت سرمایه در آموزش عالی، راهبردها، بسترها و عوامل مداخله‌گر در وضعیت مطلوبی قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها