بررسی مولفه‌های موثر بر رشد حرفه‌ای معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی مولفه‌های موثر بر رشد حرفه‌ای معلمان بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ترکیبی (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی مدیران و مسئولان آموزش و پروش کشور ایران بودند. برای نمونه‌گیری در بخش کیفی 15 نفر با روش در دسترس و در بخش کمی 600 نفر با روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه 85 آیتمی محقق‌ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و خبرگان دانشگاهی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 و به روش تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر رشد حرفه‌ای معلمان دارای 85 شاخص و پنج مولفه دانش، نگرش و ارزش، مهارت، توانایی و ویژگی‌های شخصیتی بود و مولفه‌های مذکور به طور معناداری توانستند 19/85 درصد از رشد حرفه‌ای معلمان را تبیین نمایند. بنابراین پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان نظام آموزش و پرورش برای بهبود رشد حرفه‌ای معلمان مولفه‌های فوق را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها