مدل سنجش نیازهای فرهنگی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی و ارائه مدل سنجش نیازهای فرهنگی دانشجویان بود. روش مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ترکیبی (کمی و کیفی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان و در بخش کمی کلیه دانشجویان روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان (9175 نفر) در سال تحصیلی 98-1397 بودند. در بخش کیفی 26 نفر با توجه به اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی 384 نفر بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها در بخش کیفی با روش مصاحبه فردی عمیق (بدون ساختار) و در بخش کمی با روش پرسشنامه محقق‌ساخته نیازهای فرهنگی دانشجویان (163 گویه‌ای) جمع‌آوری شدند. روایی صوری، محتوایی و سازه پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های تحلیل محتوا، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که 910 نیاز فرهنگی در قالب 48 طبقه و 17 خوشه شناسایی شد. بار عاملی همه خوشه‌ها یا عامل‌ها بالاتر از 5/0 و مدل برازش مناسبی داشت.

کلیدواژه‌ها