بررسی مولفه‌های موثر بر عدالت آموزشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مولفه‌های موثر بر عدالت آموزشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران انجام شد. مطالعه حاضر کاربردی از نوع آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اساتید و در بخش کمی اساتید و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران بودند. در بخش کیفی بر اساس اصل اشباع نظری 20 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 300 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که روایی صوری، محتوایی و سازه آن تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرم‌افزار SPSS-19 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عدالت آموزشی در سیزده بعد و سه مولفه ساختاری (شامل شش بعد اهداف و برنامه‌های آموزشی، سبک‌های مدیریت و رهبری، ساختار دانشگاه، فرهنگ حاکم بر دانشگاه، روش‌ها و فرایندهای اجرایی و توجه به روش‌های یادگیری)، رفتاری (شامل سه بعد نیازها و ارزش‌های فردی، انگیزش و نگرش و الزامات و مهارت‌های فردی) و زمینه‌ای (شامل چهار بعد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نابرابری در اجرای قوانین آموزشی و روش‌ها و فرایندها) شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها