ارزشیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر راهبردهای حل مساله در دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر راهبردهای حل مساله در دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی زمینه‌یابی بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان و مدیران مدارس دخترانه دوره دوم ابتدایی منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برای معلمان 100 نفر و برای مدیران 60 نفر برآورد شد. نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و علاوه بر پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی به پرسشنامه محقق‌ساخته (40 سوالی) پاسخ دادند. روایی صوری، محتوایی و سازه پرسشنامه تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش آزمون تی و با نرم‌افزار SPSS-22 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین نظر معلمان و مدیران از نظر نقش راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر راهبردهای حل مساله و مولفه‌های آن شامل اعتماد به حل مساله، سبک گرایش- اجتناب و کنترل شخصی تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<p). بنابراین، معلمان و مدیران درباره نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر راهبردهای حل مساله در دانش‌آموزان دختر اتفاق نظر دارند.

کلیدواژه‌ها