طراحی مدل ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه نیشابور

چکیده

پژوهش حاضر در سال 1397 باهدف طراحی مدل ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزش پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رویکرد آمیخته (کیفی وکمی) انجام شد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با 35 مولفه استفاده گردید که مولفه های آن بر اساس مطالعه دلفی، مطالعات پیشین و اخذ نظر خبرگان شناسایی شدند. با توجه به ادبیات موضوع ، مولفه‌های ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ابعاد 6 گانه (عوامل فردی، عوامل مرتبط با نقش، عوامل درون گروهی، عوامل سازمانی، عوامل خارج از سازمان، عوامل کارآمدی و کارایی روشها) دسته بندی گردید. مدل پیشنهادی ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته تبیین شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه و روایی سازه از طریق تحلیل عامل اکتشافی تأییدی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل عامل اکتشافی-تأییدی نشان داد که مؤلفه های ذکر شده به خوبی مدل ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی را تبیین می کنند. همچنین یافته های بخش کمی، مهمترین مولفه-های ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد را ارتباطات درون گروهی، ساختار سازمانی، توانمندسازی پرسنل، تفکر راهبردی سازمانی و قدرت یادگیری نشان داد.

کلیدواژه‌ها