شناسایی مولفه‌های امنیت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های امنیت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن انجام شد. این مطالعه آمیخته یعنی کیفی و کمی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی اساتید هیأت علمی دانشگاه جامع آزاد اسلامی در سال تحصیلی 98-1397 بودند. در بخش کیفی بر اساس اصل اشباع نظری 28 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 387 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. روایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی و روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان تایید و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS با روش تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که در امنیت سازمانی شرایط علی شامل عوامل درون سازمانی و برون سازمانی، عوامل زمینه‌ای شامل قابلیت‌های فردی و قابلیت‌های سازمانی، عوامل مداخله‌گر شامل عوامل کلان و عوامل خرد، راهبردها شامل مدیریت حرفه‌ای، استراتژی ساختار متمایز، راهبردهای رقابتی و راهبردهای ایمنی و پیامدها شامل توسعه سازمانی و ارتقای سلامت انسانی بودند و بار عاملی همه آنها معنادار بود (001/0>p).

کلیدواژه‌ها