تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان مبتنی بر مدل پینتریچ بر تأخیر در رضایتمندی تحصیلی و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دارای اهمال کاری تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هئیت علمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان مبتنی بر مدل پینتریچ بر تأخیر در رضایتمندی تحصیلی و خودناتوان‌سازی تحصیلی دانش‌آموزان دارای اهمال‌کاری تحصیلی بود که در سال تحصیلی 98-97 در شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. بدین منظور از طریق نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای و از طریق اجرای پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی و انجام مصاحبه بالینی تعداد 34 نفر برای متغیر اهمال‌کاری بر اساس بالاترین نمونه انتخاب شدند و به طریق واگذاری تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس گروه آزمایش در شانزده جلسه 90 دقیقه‌ای که توسط درمانگر آموزش‌دیده اجرا شد، تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان قرار گرفتند. در حالی که گروه گواه در معرض هیچ مداخله‌ای قرار نگرفتند. پس از آن از همه آزمودنی-های گروه آزمایش و کنترل پس‌آزمون به عمل آمد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کوواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت..

کلیدواژه‌ها