ارائه سناریوهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر تدوین سناریوهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در استان مازندران با رویکرد آینده پژوهی بود. این پژوهش از نظر روش آمیخته با طرح اکتشافی متوالی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان رشته مدیریت آموزشی در واحدهای دانشگاهی استان‌های تهران و مازندران و نمونه آن 15 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی مدیران مدارس استان مازندران و نمونه آن 117 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. داده‌ها با کمک مصاحبه‌های عمیق و اکتشافی و پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری و برای تحلیل آنها از فرایند کدگذاری مبتنی بر نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین با کمک نرم‌افزار Micmac استفاده شد. نتایج نشان داد که 54 کد باز، 8 مقوله و 4 کد محوری شناسایی شد. سپس، از طریق مصاحبه با خبرگان، پیشران‌های کلیدی تاثیرگذار بر توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس شناسایی و پرسشنامه محقق‌ساخته با 13 عامل کلیدی ساخته شد که علاوه بر تایید روایی، پایایی همه عوامل بالاتر از 75/0 بود. بر اساس عوامل کلیدی دو سناریو برای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس طراحی شد.

کلیدواژه‌ها