شناسایی مولفه های جامع منابع انسانی بر اساس استاندارد ISO34000

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور ، ایران

2 2- دکترای مدیریت آموزش عالی و استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه علوم تربیتی واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور ، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران

چکیده

استاندارد 34000 منابع انسانی، نگاه جامع به همه فعالیتهای منابع انسانی است. این استاندارد به سازمانها کمک می کند تا سیستمی یکپارچه از اقدامات برای تحقق اهداف منابع انسانی و چارچوبی برای پیاده سازی این اقدامات ایجاد کنند. چنین اقداماتی امکان مدیریت موثر سرمایه های انسانی برای سازمانها را فراهم می کنند.هر کدام از سطوح استاندارد ، پنج فرایند را در بر می گیرند. هر فرایند مجموعه ای از اقدامات مرتبط با هم درباره مدیریت منابع انسانی (اقداماتی مانند جذب، حقوق و مزایا و توسعه منابع انسانی است که زمانیکه با هم انجام شوند، مجموعه ای از اهداف را محقق می کنند که برای ارتقای شایستگی های منابع انسانی مهم هستند. الگوی این پژوهش براساس مصاحبه کیفی صورت گرفته با روسای شرکت برق خراسان رضوی و روش نمونه‌گیری به دو صورت هدفمند و گلوله‌ی برفی می‌باشد درنهایت با مراجعه به خبرگان، 18 مصاحبه کیفی صورت گرفت با استفاده از تکنیک گرندد تئوری به شناسایی مولفه های جامع منابع انسانی مبتنی بر استاندارد 34000 پرداخته شده، ضرورت هر یک از مولفه های مدل استخراج شده برای شناسایی شاخص های جامع منابع انسانی مبتنی بر استاندارد 34000 بررسی گردیده، پژوهش با روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تحلیل شد.

کلیدواژه‌ها