ارائه مدلی برای محتواهای آموزش کارآفرینی رشته‌های علوم انسانی در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

انتخاب محتوی آموزشی مناسب یکی از عناصر مهم در آموزش اثربخش است، لذا هدف این پژوهش ارائه مدلی برای محتواهای آموزش کارآفرینی رشته‌های علوم انسانی در آموزش عالی بود. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه پژوهش کلیه صاحب‌نظران حوزه کارآفرینی علوم انسانی شهر اصفهان در سال 1397 بودند. نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند که با توجه به اصل اشباع نظری 24 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با روش مصاحبه جمع‌آوری و با روش تحلیل مضامین آتراید استرلینگ در نرم‌افزار مکس‌کیودا نسخه 18 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که 134 مضمون پایه، 6 مضمون سازمان‌دهنده و 3 مضمون فراگیر شناسایی که این محتواها در قالب یک مدل مفهومی در سه سطح خودآگاهی، خودکارآمدی و خودشکوفایی ترسیم گشت. خودآگاهی به‌عنوان اولین سطح وابسته به ارائه شایستگی‌های فردی، ادراکی و ارتباطی، خودکارآمدی به‌عنوان دومین سطح وابسته به ارائه محتواهای شایستگی‌های مدیریتی و شایستگی‌های حرفه‌ای و خودشکوفایی به‌عنوان سومین سطح وابسته به ارائه محتواهای شایستگی‌های توانگری بود. بر اساس نتایج، مدل محتواهای آموزش کارآفرینی نقش زیادی در ارائه یک آموزش هدفمند و همه‌جانبه برای رشته‌های علوم انسانی در آموزش عالی دارد.

کلیدواژه‌ها