رابطه فرهنگ مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با نقش میانجی موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 کارشناس تربیت شنوایی کودکان با نیازهای ویژه

4 دانش آموخته ی گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه فرهنگ مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با نقش میانجی موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه 2781 نفر دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر شیروان می‌باشد. 338 دانش‌آموز بر اساس جدول کرجسی-مورگان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ مدرسه (الساندرو و ساد، 1997)، پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (بری، بتی، وات،2004) و پرسشنامه موفقیت تحصیلی (ولز،۲۰۱۰) استفاده شد. داده ها با نرم افزارSpss 21 و لیزرل 8/8 تحلیل شدند. تحلیل آماری داده ها نشان داد رابطه‌ معناداری بین فرهنگ مدرسه و احساس تعلق به مدرسه و موفقیت تحصیلی وجود دارد. با توجه به ضریب تعیین 27% از واریانس متغیر احساس تعلق به مدرسه و 24 درصد از واریانس متغیر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان به‌وسیله متغیر فرهنگ مدرسه پیش‌بینی می‌شود.

کلیدواژه‌ها