رابطه بین معیارهای ارزش‌گذاری و سطح بلوغ مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین معیارهای ارزش‌گذاری و سطح بلوغ مدیریت دانش انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کارکنان سازمان‌های اجرایی استان خوزستان در سال 1397 به تعداد 86643 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران 382 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته معیارهای ارزش‌گذاری و بلوغ مدیریت دانش استفاده شد. در این مطالعه روایی صوری و محتوایی با نظر متخصصان تایید و پایایی با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه معیارهای ارزش‌گذاری 94/0 و برای پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش 93/0 محاسبه شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین معیارهای امکان‌پذیری، راهبردی و طراحی با بلوغ مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین معیارهای ارزش‌گذاری به طور معناداری توانستند 62/0 از تغییرات بلوغ مدیریت دانش را پیش‌بینی نمایند (01/0>P). بنابراین، برای بهبود سطح بلوغ مدیریت دانش می‌توان معیارهای ارزش‌گذاری را از طریق کارگاه‌های آموزشی افزایش داد.

کلیدواژه‌ها