آماده‌سازی و استانداردسازی مقیاس شناختی هدایت تحصیلی برای مشاوران شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

4 استادیار، گروه آموزش و پرورش شناختی، پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر آماده‌سازی و استانداردسازی مقیاس شناختی هدایت تحصیلی برای مشاوران شهر تهران بود. روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) بود و جامعه آن در بخش کیفی مشاوران متخصص در حیطه مشاوره تحصیلی و متخصصین علوم شناختی و روانشناسی تربیتی (316 نفر) و در بخش کمی دانش‌آموزان پایه دهم (13 هزار نفر) شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند. با توجه به فرمول کوکران در بخش کیفی 20 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس و در بخش کمی 400 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه با متخصصان و مقیاس شناختی هدایت تحصیلی وودکاک- جانسون (2013) بود. داده‌ها با روش تحلیل عاملی تحلیل و روایی و پایایی آن به کمک نرم‌افزارهای Amose و Lisrel بررسی شد. یافته‌ها نشان داد که مقیاس شناختی هدایت تحصیلی شامل 10 مولفه فهم کلامی، یادگیری دیداری- شنیداری، روابط فضایی، ترکیب صدا، شکل‌گیری مفهوم، انطباق‌پذیری، وارونه‌سازی اعداد، کلمات ناقص، حافظه فعال شنیداری و یادگیری دیداری- شنیداری تاخیری بود. روایی صوری، محتوایی، پیش‌بین، تشخیصی، سازه و ضریب تجانس درونی ابزار تایید و پایایی با روش‌های بازآزمایی 87/0 و آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شد. بنابراین مقیاس شناختی هدایت تحصیلی می‌تواند به‌عنوان ابزاری مناسب برای هدایت تحصیلی در مدارس بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها