بررسی مولفه‌های حمایت اجتماعی ادراک‌شده و سکوت سازمانی به منظور ارائه مدل در دانشگاه‌های استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مولفه‌های حمایت اجتماعی ادراک‌شده و سکوت سازمانی به منظور ارائه مدل در دانشگاه‌های استان مازندران بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان علمی و دانشگاهی بودند که با توجه به اصل اشباع نظری 15 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه نیمه‌ساختاریافته قرار گرفتند. جامعه پژوهش در بخش کمی مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران بودند که بر اساس فرمول کوکران 32 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه محقق‌ساخته پاسخ دادند. روایی صوری، محتوایی و سازه ابزارها تایید و پایایی آن برای همه مولفه‌ها بالاتر از 70/0 بود. داده‌ها با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک‌شده دارای نه مولفه شامل حمایت خانواده، حمایت فرد خاص، حمایت همکاران، حمایت اطلاعاتی، حمایت ابزاری، عضویت در اجتماعات، حمایت معنوی، حمایت حرفه‌ای و حمایت آموزشی و سکوت سازمانی دارای پنج مولفه شامل سکوت مطیع، سکوت تدافعی، سکوت نوع‌دوستانه، سکوت شخصی و سکوت ساختاری بود (05/0>P). بنابراین، مدل مولفه‌های حمایت اجتماعی ادراک‌شده و سکوت سازمانی در دانشگاه‌های استان مازندران طراحی شد.

کلیدواژه‌ها