شناسایی شاخص‌های بهره‌وری مدیران ادارات آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد نیشابور، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

4 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبردسکن،بردسکن،ایران

چکیده

این پژوهش باهدف شناسایی شاخص‌های بهره‌وری مدیران ادارات آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی انجام‌شده است. پژوهش حاضر، ازنظر هدف توسعه ای و از نظر چگونگی گردآوری داده‌ها، آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی شامل اساتید مدیریت آموزشی و خبرگان حوزه مدیریت بهره‌وری بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 13 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در فاز کمّی پژوهش، جامعه آماری شامل مدیران ادارات آموزش ‌و پرورش استان خراسان رضوی بود که 48 نفر با روش نمونه‌گیری سرشماری به سوالات پاسخ دادند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه پژوهش بر مبنای 4 مؤلفه و 90 گویه تنظیم شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های کمی و کیفی، از تحلیل تماتیک و الگوریتم تحلیل مدل‌ها درروش Smart-PLS استفاده گردید. نتایج تحقیق منجر به شناسایی 4 شاخص عمده بهره وری مدیران آموزش و پرورش (فردی، مدیریتی، سازمانی و محیطی) و 20 مقوله شد. نتایج نشان داد شاخص بهره‌وری مدیران با شاخص فردی برابر 318/0، شاخص مدیریتی 340/0، شاخص سازمانی 208/0 و شاخص محیطی 201/0 می‌باشد و درنتیجه می‌توان گفت این شاخص‌ها بر بهره‌وری مدیران آموزش و پرورش تأثیر معنادار و مثبتی دارند. مدل نهایی پژوهش نیز از برازش مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


استادزاده، مریم. (1387). عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش بهره‌وری نیروی انسانی، مجله راهکار مدیریت، 3(8): 18-12.
اعظم وزیری، سرور. منصوری، حسین، ادیبان، احمد و منصوری، حسن. (1388). تحلیلی بر عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک AHP فازی، مطالعه موردی: سازمان آموزش‌وپرورش استان هرمزگان، تهران: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
برادران، وحید و ولیجانی، مریم. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شرق تهران). پژوهشنامه مالیات، 24(29): 189-165.
برمر، منصور. (1396). تدوین شاخص‌های بهره‌وری در آموزش‌وپرورش منطقه انزل استان آذربایجان غربی در سال 1395-1396. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
جبارزاده، یونس. (1392). شناسایی شاخص‌های موثر در سنجش بهره وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا، فصلنامه نظارت و بازرسی، 7(24): 55-72.
حسین پور، مهدی (1393). بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری کارکنان آموزش‌وپرورش شهر شاهرود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود.
دادجو، شایان. حائریان، علی (1395). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در راستای اهداف استراتژیک سازمان (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی سجاد). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی سجاد.
رشیدی، علی، رحیمیان، حمید. (1394). بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی و فرهنگی با بهره وری نیروی انسانی در کارمندان آموزش و پرورش، پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، 1(4): 105-85.
شجاعی، سید سعید. جمالی، غلامرضا. منطقی، نیکزاد. (1395). شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 8(2): 161-181.
شکری، علی. (1395). ارائه مدل بهره‌وری نیروی انسانی مبتنی بر روش ساختاری تفسیری (مورد بررسی: شرکت پارس خزر). پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال.
طاهری، عبدالمحمد. گل دهان، طیبه. سیدی، سیدمسعود. (1390). سنجش الگوی مفهومی مدیریت بهره وری در اداره کل آموزش و پرورش فارس، فصلنامه ی علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(2): 160-141.
عزیزی، شیرین. شفیعی روپشتی، میثم.(1391). کاربرد مدل کانو به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری مدیران زن آموزش و پرورش (مورد: آموزش و پرورش منطقة یک شهر تهران). پژوهش نامة زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 2(3): 94-71.
مختاری، سالار. میرزایی، حسین. (1396). بررسی و اصلاح شاخص‌های بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان آذربایجان غربی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی الغدیر.
مطیع دوست، ابوذر. نظم فر، حسین. بشردوست، مهسا. (1393). بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی با تاکید بر نقش سرمایه فکری و عوامل محیطی- مکانی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 6(4): 66-47.
یونسی فر، سیدمحمد. مشرف جوادی، محمد حسین. (1393). تأثیر ویژگی شخصیتی کارآفرینان بر بهره‌وری نیروی انسانی در بیمارستان شهید صدوقی یزد. مدیریت بهداشت و درمان، 5(4): 62-55.
Ghasemi Z, Moadab N, Keshtkaran V, Keshtkaran A, (2016). Nabeiei P. Study of an investigation on factors influencing human resources productivity in Shiraz University of Medical Sciences: Short Communication. Health Man & Info, 3(1):30-32.
Gupta, R. & Dey, S.K. (2010). Development of a productivity measurement model for tea industry, ARPN journal of engineering and applied sciences, 5(12): 16-25.
Haghighatian, Mansour & Ezati, Younes. (2015). an Investigation into Effective Factors on Human Resources Productivity (Case Study: Region 11, Islamic Azad University, Iran). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 205: 601-607.
Hanaysha, J. (2016). Improving Employee Productivity through Work Engagement: Evidence from Higher Education Sector. Management Science Letters, 6: 61-70.
Ma L, Liu C, Mills A (2016). Construction labor productivity convergence: a conditional frontier approach. Eng Constr Archit Manag, 23(3): 283–301.
Maheshwari, M. (2017). Productivity: A Conceptual Framework, PARIPEX-Indian Journal of Research, 5: 18-23.
Sherekar, V., Tatikonda, M. & Student, M. (2016). Impact of Factor Affecting on Labour Productivity in Construction Projects by AHP Method. International Journal of Engineering Science and Computing, 6: 143-158.
Zarepour, S, Nasrollahi, M (2017). Prioritizing the factors affecting the productivity of human resources using multi-criteria decision-making techniques in water and Wastewater Company of Qazvin. Revista QUID: 577-584.