شناسایی و رتبه بندی سازکارهای اجرایی رهبری دانشگاهی مبتنی بر کوانتوم: رویکرد ویکور فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدبربت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی سازکارهای اجرایی رهبری دانشگاهی کوانتومی در دانشگاه‌های کشور انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث شیوه ی گردآوری داده‌ها، پیمایشی است. جامعه‌ی آماری را خبرگان رهبری آموزش عالی تشکیل دادند؛ که تعداد هفت نفر از آنان با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن از طریق قضاوت خبرگان مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار 0.919 برآورد گردید. داده‌های جمع‌آوری شده به کمک روش ویکور فازی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که از دیدگاه خبرگان رهبری آموزش عالی 5 سازکار، « اتخاذ بهترین تصمیم در شرایط پیچیده »، « انطباق و هماهنگی با روند تغییرات از طریق انطباق خلاق( پیش‌نگری تغییر) »، « درک درست فرصت‌ها و بهره‌گیری از آن‌ها از طریق برخورداری از بینش، چشم‌انداز و مقاصد روشن»، «تدوین راهبردهایی برای شایسته‌گزینی، شایسته‌پروری و شایسته‌داری اعضای هیات علمی و کارکنان » و « تسهیل مشارکت مخالفان » به ترتیب از بین 29 سازکار اجرایی استخراج شده از بالاترین درجه اهمیت برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


آقابابایی، راضیه. هویدا، رضا. رجایی پور، سعید.( 1392). رابطه راهبردهای رهبری مثبت‌گرا و مولفه‌های سازمان کوانتمی، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،6 (3): 169-164.
افجه، علی اکبر و حمزه پور، مهدی.( 1393 ). رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتمی و کاربرد آن در سازمان، مجله اندیشه مدیریت راهبردی، 8 (2): 204-161 .
الوانی، سید مهدی و دانایی فرد، حسن.(1380). گفتارهایی در فلسفه تئوری‌های سازمان‌های دولتی، تهران: انتشارات صفار.
بزرگی، فرشاد و جهانگیرفرد، مجید.(1398). شناسایی مولفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی در دانشگاه‌های دولتی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی،13(2): 41-27.
توکلی، علیرضا. خدایی، ارشیا.( 1396). رهبری کوانتومی: چرایی، چیستی و چگونگی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 6 (21): 56 – 33.
چالمر، آلن اف. (1387). چیستیعلم: درآمدیبهمکاتبعلمشناسیفلسفی، ترجمه سعید زیبا کلام، تهران: انتشارات سمت.
رحمان زاده هروی، محمد.(1382). سازمان فرایندگرا و پارادایم‌های سازمانی، تهران: انتشارات اجتماع.
غفاریان، وفا و کیانی، غلامرضا.(1380). استراتژی اثر بخش، تهران: انتشارات فرا.
محمدخانی، کامران.( 1395 ). رهبری آموزش عالی، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
محمدهادی، فریبرز.(1390). پارادایم کوانتومی در علم مدیریت، مجله مدیریتفرهنگسازمانی، 9(23): 94- 71.
ملایی نژاد، اعظم.( 1395 ). مدرسه و رهبری کوانتومی، مجله رشد مدیریت مدرسه،4(3): 55-50.
مهدی، رضا و شفیعی، مسعود.( 1396 ). نقش آفرینی و ظرفیت سازی دانشگاه‌های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه ای، نشریه صنعت و دانشگاه، 13(35): 22-2.
موسوی، حسن. سلطانی، ایرج. هادی پیکانی، مهربان.(1398). ارائه مدل شایستگی رهبران سازمان کوانتومی، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 11(43): 58-55.
میر غفوری، سید حبیب اله. شعبانی، اکرم. محمدی، خدیجه. منصوری محمد آبادی، سلیمان.(1395). شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از رویکرد تلفیقی ویکور فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری، نشریه آموزش و ارزشیابی، 9(34): 33-13.
نظر پوری، امیر هوشنگ. عارف نژاد، محسن. شریعت نژاد، علی.( 1396 ). طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری، نشریه چشم انداز مدیریت دولتی، 8 (29): 153 – 135.
نوروززاده، احد. ایرانزاده، سلیمان. فقهی فرهمند، ناصر.(1398). تحلیل اثر ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش و مهارت‌های کوانتومی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دو فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان،10(3): 76 -66.
Aghajani Bazzazi, A. Osanloo, M. Karimi, B. (2011). Deriving preference order of open pit mines equipment through MADM methods: Application of modified VIKOR method, Expert Systems with Applications, 38(25): 50-56.
Charlotte, D. Shelton, C. Earl Walker, W. (2017). Foundations of Organizational Excellence: Leadership Values, Strategies, and Skills, WorldApplied Sciences Journal, 10(2): 46-63.
Chen, L.Y., Wang, T.C. (2009). Optimizing partners‘choice in IS/IT out sourcing projects: The strategic decision of fuzzy VIKOR, International Journal Production Economics, 120 (2): 233–242.
Devi, K. (2011). Extension of VIKOR method in intuitionistic fuzzy environment for robot selection, Expert Systems with Applications, 38(14): 63–68.
Dyer, W. W. (1998). Wisdom of the Ages, Harper- Collins, New York, NY.
Ercetin, S. S. & Kamaci, M. C. (2008). Quantum Leadership Paradigm, WorldApplied Sciences, 3(6): 865-868.
 Fris, J. Lazaridou, A. (2006). An additional way of thinking about organization life and leadership: The Quantum perspective, Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 48(5): 55-69.
Fullan, M. (2001). Leading in a culture of change, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Gummesson, E. (2006). Qualitative Research in Management: Addressing complexity, context and persona, Journal of Management Decision, 44(2): 167-179.
Haris, I. Budiman, A, Haris. K. (2016). Exploring Quantum Perspective in School Leadership: A Review of Effective Principal Leadership in the Changing Nature of School Management,  International Journal of Sciences & Educational Studies, 2(4): 38 - 53.
Klimann, R. H. (2011). Quantum organizations: a new paradigm for achievingorganizational success and personal meaning. Newport Coast, CA: Kilmann Diagnostics press. 88-97.
Malloch, K. Porter - O’Grady, T. (2007). The Quantum Leader: Applications for the new world, 2nd Ed., Jones and Bartlett, Boston, M A.
Naderifar, M. Barkhordar, M. Nemati Dehkordi, S. Jalalodini, A. Ghaljaei, F. (2018). the role of quantum skills in conflict resolution in educational organizations: A review article. Journal of Advances in Medical Education, (1)2: 11-15.
Shelton, C. Darling, J. R. (2001). The Quantum Skills Model in Management: A new paradigm to enhance effective leadership, Leadership and OrganizationDevelopment Journal, 22(6): 264-273.
Stacey, R. D., Griffin, D., Shaw, P. (2000). Complexity and Management: Fador   Radical   challenge   to   systems   thinking?   UK: Rutledge, London.
Waris, M. Khan A, Ismail I. A Q Adeleke, Panigrahi, S. (2017.) Impact of leadership qualities on employee commitment inmulti – project - based organizations, Earth and Environmental Science, 140(1): 1-10.
Watson, J. (2018). Quantum Caring Leadership: Integrating Quantum Leadership with Caring Science, Nursing Science Quarterly. 42(2): 58-88.
Zohar, D. (1998). changing the thinking behind our thinking, Journal of management review, 87(3): 56-58.