ارائه مدل عوامل موثر بر امنیت شغلی هیئت علمی دانشگاه ها با تأکید بر استقلال دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، ایران، تهران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران، تهران

3 دانشیار گروه آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات، ایران، تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل عوامل موثر بر امنیت شغلی هیئت علمی دانشگاهها با تأکید بر استقلال دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد. تحقیق ترکیبی از تحقیقات اکتشافی و کمی بوده است که دو گروه به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند: گروه اول شامل 10 نفر از اساتید برتر دانشگاه‌های آزاد اسلامی و گروه دوم شامل کلیه اساتید دانشگاهای آزاد اسلامی ‌بوده‌اند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. جهت گردآوری اطلاعات از یک پرسشنامه باز و دو پرسشنامه امنیت شغلی و استقلال دانشگاهی استفاده شد که طی مصاحبه‌ای، خبرگان مورد نظر به سئوالات آن پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی سئوالات پرسشنامه‌ها از دو ضریب نسبی روایی محتواو شاخص روایی محتوا استفاده شد که نتایج بیانگر مناسب بودن سوالات از دیدگاه خبرگان بود. جهت بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب  مقدار آلفای کرونباخ  پرسشنامه امنیت شغلی و استقلال دانشگاهی (86/0) و (79/0) بدست آمدند. در نهایت جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از رویکرد تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان داد، کلیه مولفه‌های شناسایی شده در هفت بعد (فردی، مالی، اجتماعی، ساختاری، سیاسی، مدیریتی و مدیریت منابع انسانی) بر امنیت شغلی اساتید هیات علمی با تاکید بر استقلال دانشگاهی تاثیر مثبتی داشته اند و شاخصهای برازش نیز مناسب بودن مدل ارائه شده را تائید نمودند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دانشگاه آزاد اسلامی جهت تحقق استقلال دانشگاهی و امنیت شغلی  اساتید باید ابعاد و مولفه های ارائه شده در مدل پژوهش را مد نظر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


آقاتبار، جمیله. آقامیرزایی، طاهره. بریمانی، خدیجه و یوسفی، رضا. (1396). بررسی شکاف استقلال دانشگاهی ازدیدگاه خبرگان دانشگاهی(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل و صنعتی نوشیروانی)، دوماهنامه علمی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 10 (5): 344-354.
اسدی، محمد. (1395). نقش عوامل استقلال دانشگاهی در رتبه‌بندی دانشگاه‌های اروپایی، فصلنامه آموزش عالی، 9 (36): 31-49
اسدی، محمد، معروفی، سارا. (1395). جایگاه تمرکزگرایی و استقلال دانشگاهی در بین المللی سازی نظام آموزش عالی ایران، کنگره ملی آموزش عالی در ایران.
ذاکر صالحی، غلامرضا. (1392). مطالعه ظرفیت های قانونی استقلال دانشگاهی در ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 5 (4): 23-55
فتح الهی، حسین. (1395). بررسی شکاف بین انتظارات و خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1394، گامهای توسعه در آموزش پزشکی،5 (2) 11-34.
کریمیان، زهرا. کجوری، جواد. لطفی، فرهاد. امینی، میترا. (1390). مدیریت دانشگاهی و پاسخگویی؛ ضرورت استقلال و آزادی علمی از دیدگاه اعضای هیأت علمی، مجله آموزش در علوم پزشکی، 8 (11): 855 -863.
کیومرثی، حسین. (1392). جهانی شدن و چالـش‌های فـراروی آمـوزش عـالی در هـزاره سوم، تهران، کنفرانس توسعه اجتماعی.
گملج، والتر اچ. بولر، جفری ال. (1397). ظرفیت سازی رهبری دانشگاهی؛ راهنمایی برای بهترین اقدام، ترجمه نادرقلی قورچیان، کامران محمدخانی، مجید صادقی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم تحقیقات.
مرندی، هادی. رحیم زاده، خرم. خواجه اف، قربان. (1392). استقلال نهادی دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 5 (4): 137-154.
ناصر وند، مهدی. (1389). بررسی استقلال دانشگاه و رابطه آن با کارکردهای دانشگاه از دیدگاه اعضاء هیات علمی و مدیران دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
نوری، حسین. (1395). استقلال نهادی دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، فصلنامه انجمن، ایران عالی آموزش، 5 (4): 138-163
Acaray, Ali. Akturan, Abdülkadir. (2015). The Relationship between Organizational Citizenship Behaviour and Organizational Silence, Social and Behavioral Sciences, 207: 472 – 482.
Aghion, P., Dewatripont, M., Hoxby, C., Mas-Colell, A., & Sapir, A. (2007). Why reform Europe's universities?. Bruegl Policy Brief 2007/40. In kempkes, G., Pohl, C., Do institutions matter for university cost efficiency? Evidence from Germany. CESifo Economic Studies, 54.
Arasth, H. (2005). The evolution of higher education: historical changes and difficulties facing developing countries. Rahyaft , 36(1):5-15.
Anderson, T. (2010). Hegemony, big money and academic independence, Australian Universities Review, 52: 11-17.
Brockner, J. (1997). Scope of justice in the workplace: How survivors react to co-worker layoffs, Journal of Social Issues, 46: 95–106
Groz,G. (2014). Reason before passion: Faculty views on internationalization in higher education, Higher Education, 58(4): 491-504.
Jama, H. (2014). University autonomy and professorial recruitment, a case study at the department of economic and social history at the University of Vienna, Master thesis of Philosophy in higher education at department of education, Faculty of educational sciences. University of Oslo.
Karmibolo, Z. Arny, M. (2015). University management and accountability, the necessity of autonomy and academic freedom of faculty members, Iran J Med Education: 8(11):855-863.
King, RM. Lu,Y. (2014), The American Case: The University of Minnesota, Journal of Studies in International Education, 7: 52- 63.
Koster, F. Fleischmann, M. (2017). Under pressure: an international comparison of job security, social security, and extra effort, International Journal of Sociology and Social Policy, 37 (13): 823-839.
Lu, J. Wang, W. (2018). Managerial conservatism, board independence and corporate innovation, Journal of Corporate Finance, 48: 1–16.
Moisen, H. (2014). Housing repossessions, evictions and common mental illness in the UK: Results from a household panel study, Journal of Epidemiology and Community Health, 63: 949–951.
Opestin, I. (2017). Internationalization of the Curriculum: A Remedy for International Students' Academic Adjustment Difficulties? Doctoral dissertation, Memorial University of Newfoundland.
Riely, U. (2016). The internationalization Cube: A tentative model for the study of organizational designs and the results of internationalization in higher education, Higher Education Management, 9(1): 157-167.
Routezi, A. (2016). Competing in a Globalizing World: International Ranking of South African Universities, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2: 515-520
Sa’diya, A. Maimunah ,A. (2015). The Influence of Perceived Organizational Support on Employees’ Job Performance, International Journal of Scientific and Research Publications, 5 (4):68-81.
Sy. T, Tram, S. OharaLinda, A. (2006). Relation of employee and manager emotional intelligence to job satisfaction and performance, Journal of Vocational Behavior, 68: 461-473.
Turner, M. Lingard, H. (2016). improving workers’ health in project-based work: job security considerations, International Journal of Managing Projects in Business, 9 (3): 606-623.
William, L. (2009). Job Security and Productivity: Evidence From Academics, Department of Economics, University of California, Berkeley.
Zakir Salehi, G.(2013). Study of Legal Capacity of Academic Independence in Iran, IHEA, 5(4):23-55.