تحلیل استراتژیک آینده‌پژوهی آموزش مجازی در توسعه کارآفرینی با رویکرد ترکیبی SWOT

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران (نویسنده مسئول)

3 دکترای مدیریت آموزشی، دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

هدف از اجرای پژوهش، تحلیل استراتژیک آینده‌پژوهی آموزش مجازی در توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشور بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و شیوه اجرای آن پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی بود. نمونه آماری 18 نفر از خبرگان، صاحبان نظران، روسای دانشگاه و نخبگان جامعه علمی و متخصصان دانشگاه  که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. سپس به‌منظور تحلیل استراتژیک مدل آموزش مجازی در توسعه کارآفرینی داده‌ها و یافته‌های موردنیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شد که این پرسشنامه‌ها با استفاده از نظرات استادان و خبرگان آموزش عالی (به‌صورت کیفی) و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای به‌صورت محقق ساخته به دست آمد. در بخش تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل SWOT استفاده ‌شد. تحلیل SWOT نشان داد که از نظر خبرگان و کارشناسان، جایگاه ویژه ارائه خدمات علمی و تخصصی موردنیاز جامعه با ضریب اهمیت 1008/0 به‌عنوان مهم‌ترین نقطه قوت و بودجه کم اختصاص داده ‌شده به پژوهش با ضریب اهمیت 2127/0 از مهم‌ترین نقاط ضعف به‌دست ‌آمده است؛ شناسایی و تقویت استعدادها و ظرفیت‌ها با ضریب اهمیت 1068/0 به‌عنوان مهم‌ترین فرصت و دانشگاه‌های رقیب با ضریب اهمیت 1525/0 به‌عنوان مهم‌ترین تهدید به‌دست ‌آمد. ماتریس مقایسه‌ای عوامل داخلی و خارجی نیز نشان داد که استراتژی استخراجی، رشد و ساخت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


اشرافی، سکینه. نجفی هزار جرینی، حبیب الله. (1399). واکاوی شایستگی های کارآفرینان آموزشی، فصلنامه علمیپژوهشیرهیافتینودرمدیریتآموزشی، 11 (1): 41-29.
حسینی، سید رسول. طبائیان، سید کمال. گودرزی، ریحانه.(1397). چار چوبی برای توسعه کار آفرینی دانشگاهی در رشته های علوم انسانی در ایران، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 11 (4): 77-61.
حسینی نیا، غلامحسین. موسوی، سید شمس الدین. (1397). آموزش کار آفرینی در دانشگاه ها، روش ها و چالش ها، نامه آموزش عالی،11(41):59-88.
شامیری کازرونی، هادی. مردای، سعید.(1398). نقش آموزشهای مجازی و حاکمیت فناوری اطلاعات در شایسته سالاری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، فصلنامه پژوهش درنظام های آموزشی، 13 (3): 153-167.
کریمیان، زهرا. فرخی، مجید رضا. (1397). هشت گام توسعه آموزش مجازی در طرح تحول و نوآوری آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی مروری بر یک تجربه، طب و تزکیه، 27 (2): 62-49.
مقیمی، سید محمد. خنیفر، حسین. اردیبهشت، محمد مهدی. شریفی، سید مهدی.(1398). ارائه الگوی آموزش مهارت محور برای توسعه کارآفرینی رسانه ای، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 11 (4): 92-78.
موسی خانی، محمد. عزیزی، هلاله. (1397). ارائه مدل تأثیر به کارگیری نرم افزارهای اجتماعی بر یادگیری الکترونیکی دانشجویان، فصلنامه راهبرد های نوین مدیریت آموزشی، 1 (1): 38-25.
نیازآذری، مرضیه. (1397). واکاوی رابطه کیفیت تجارب یادگیری و خلاقیت با رشد توانایی آینده پژوهی در دانشجویان، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، 20 (3): 88-68.
رجایی، زهرا. ارغوانی،علی. مهمی، زهرا. (1396). بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در خلاقیت و کارآفرینی)مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه های شهرستان بیرجند)، فصلنامهمرکزمطالعاتوتوسعهآموزش علومپزشکی، 8 (2): 12 101.
غضنفری، ندا. بادله،علیرضا. (1397). ارزشیابی محتوای دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاههای تحت استاندارد اسکورم، فناوریآموزش، 13 (2): 34-18.
قائم مقامی تبریزی، احمد. کمالیان، امین رضا. رودساز، حبیب ا.... امیری، مقصود. (1397). عوامل زمینه ای موثر بر آموزش های مجازی دانشگاهی در ایران، فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی، 11 (42): 229-246.
نادعلی پور پلکی، حسن.کریمی، فریبا، نادی، علی.(1398).تبیین شرایط زمینه ای در راستای توسعه کار آفرینی اجتماعی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران، رهبری و مدیریت آموزشی،13 (2): 284-267.
Agwu, M.E., & Onwuegbuzie, H.N. (2018). Effects of international marketing environments on entrepreneurship development, journal of innovation and Entrepreneurship, 8(2): 1-12.
Douglas, E.  & Prentice, C. (2019). Innovation and profit motivations for social entrepreneurship: A fuzzy-set analysis, Journal of Business Research, 15 (1): 29- 42.
Chen, J. Zhu, Z. Anquan, W. (2005). A System Model for Corporate Entrepreneurship, International Journal of Manpower, 26 (6): 529-543.
Goggin, M. D. (2012). Teaching Students to Create Rather than Demonstrate and Consume Knowledge: A Post human Perspective on Rhetorical Invention and Teaching, A Journal of Scholarly Teaching, 7: 9-16.
Gideon, M. & Jones, J. (2017). Reflecting On The Role Of Universities In Entrepreneurship Education, Journal of UIIN BLOG, 16 (1): 43-56.
Hong, Z. Hong, T. Cui, Z. and Luzhuang, W. (2012). Entrepreneurship Quality of college Students Related to Entrepreneurial Education, Energy Procedia. 17: 1907-1913.
Miranda, F. J., Chamorro-Mera, A., & Rubio, S. (2017). Academic entrepreneurship in Spanish universities: An analysis of the determinants of entrepreneurial intention, European Research on Management and Business Economics, 23(2): 113-122.
Nortvig, A. M., Petersen, A. K., and Balle, S. H.,(2018). A Literature Review of the Factors Influencing E-Learning and Blended Learning in Relation to Learning Outcome, Student Satisfaction and Engagement, The Electronic Journal of e-Learning, 16(1): 46-55.
Olearnik, J., & Pluta-Olearnik, M. (2015). Entrepreneurial University – from Ideas to Reality, Studia Ekonomiczne, 5(77): 110–120.
Paul Agu, Igwe. Ugochukwu, C. Chioma, V. (2019). Towards a responsible entrepreneurship education and the future of the workforce, The International Journal of Management Education, 14 (4): 25-33.
Rahim, A., & Usman, M. (2016).The Effectiveness of the Entrepreneurship Education Program in Upgrading Entrepreneurial Skills among Public University Students, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 224: 117–123.
Sam, C., & Sijde, P. (2014). Understanding the concept of the entrepreneurial university from the perspective of higher education models, High Education, 68(6):891–908.
Vanessa, R. (2017). Entrepreneurial universities: the role of communities, people and places, Journal of Enterprising Communities, 11 (3):310-315.
Volpe, M. (2018). Entrepreneurial University and Business Education: Towards a Network Model, International Journal of Business and Management, 13(3): 13–27.
Wander, RM. Seiji, I. Luiz, E. Z. (2018). Educational Data Mining: A review of evaluation process, in the e-learning Telematics and Informatics, 35 (6): 1701-1717.