شناسایی ابعاد و مولفه های رهبری اصیل در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی ابعاد و مولفه­های رهبری اصیل در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال 1397 بود. این مطالعه به روش کیفی و کمی (آمیخته) انجام شد. به همین منظور 12 نفر از صاحب­نظران حوزه مدیریت در آموزش عالی بطور هدفمند انتخاب شده و با آنها مصاحبه نیمه­ ساختار یافته صورت گرفت، به طوری که داده­های لازم بر اساس اشباع نظری جمع­آوری گردید. سپس سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با بهره­گیری از
 نرم­افزار NVivo 10 انجام شد. سپس پرسشنامه محقق­ساخته 43 گویه­ای بر مبنای طیف پنج گزینه­ای لیکرتی تهیه گردید که روایی صوری و محتوایی آن توسط 10 نفر از اساتید صاحب­نظر تایید شد. پایایی آن 85/0 آلفای کرونباخ محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی، t تک­نمونه­ای با استفاده از نرم­افزار spss 24 و لیزرل استفاده گردید. یافته­های این تحقیق حاکی از آن است که رهبری اصیل دارای دو بعد «سازمانی» با سه مولفه («قانون­مداری»، «بالندگی» و «سازگاری») با 87/0 ضریب تاثیر و بعد «فردی» با 7 مولفه («خودآگاهی»، «پردازش متوازن»، «اخلاق­مداری»، «شفافیت رابطه­ای»، «مثبت­اندیشی»، «انگیزش» و «خودتنظیمی») با 67/0 ضریب تاثیر می­باشد. بنابراین، با توجه به ابعاد و مولفه­های مطروحه در دانشگاه آزاد اسلامی مدلی برای رهبری اصیل ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


آراد، امید. محمدداودی، محمدحسین. (1399). نقش رهبری اصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهش‌های عمومی، 14 (48): 15-29.
پیران­نژاد، علی. (1392). رهبری اصیل، سبک ضروری در مدیریت دانشگاه­ها، مدیریت در دانشگاه اسلامی، (2): 330-350.
پیران­نژاد، علی. (1395). رهبری اصیل: رویکردی اخلاقی به مقوله رهبری در سازمان­ها، تهران: انتشارات عدل گستر.
خلیقی‌پور، سیدعباس. عزیزی شمامی، مصطفی. یوسف بروجردی، راضیه. هویدا، رضا. (۱۳۹۹). بررسی تأثیر سبک رهبری اصیل بر جو نوآورانه سازمانی از طریق توانمندسازی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آموزش در علوم پزشکی، 2 (2): 179-199.
درخشان، مژگان. زندی، خلیل. (1395). بررسی تأثیر رهبری اصیل بر فضیلت سازمانی، پژوهشنامه مدیریت تحول، 8 (15): 88-106.
دهقانی سلطانی، مهدی. شیری، اردشیر. فارسی زاده، حسین. طیبی، داراب. فلاحی، فرشته. (1397). بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان، پژوهشنامه بیمه، 32 (1): 107-122.
رحیم­نیا، فریبرز. حسین­پور، فاطمه. (1395). بررسی تأثیر نقش رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی امید و عاطفه مثبت، دومین کنفرانس بین­المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد.
رستگار، احمد. طالبی، سعید. نادی، زهرا. صیف، محمدحسن. (1396). رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی معلمان: با نقش واسطه­ای خوش­بینی تحصیلی، مدیریت و برنامه­ریزی در نظام های آموزشی، 10 (1): 49-62.
سپهوند، رضا. عارف­نژاد، محسن. شریعت­نژاد، علی. (1397). تحلیل شاخصه‌های هویت رهبری اصیل در راستای بهسازی منابع انسانی با استفاده از رویکرد فرآیند رتبه‌بندی تفسیری، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9 (11): 199-227.
سلطانی، مهدی. فارسی‌زاده، حسین. طیبی، داراب. فلاحی، فرشته. (1396). تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان، پژوهشنامه بیمه، 32 (1): 107-126.
سیدنقوی، میرعلی. کاهه، مریم. (1393). نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23 (76):1-28.
شجاعی، سامره. صادقی، منصوره. دنکوب، مرتضی. (1395). بررسی رابطه بین رهبری اصیل با نیت جابجایی با نقش میانجی قلدری سازمانی، فصـلنامه مطالـعات رفـتار سازمانی، 5 (1): 65-91.
صفری، محمود. (1396). ارائه مدلی برای توسعه فرهنگ مثبت­اندیشی آموزشی معلمان در مدارس شهر تهران، رساله دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
صفری، محمود. سلیمانی، نادر. جعفری، پریوش. (1398). شناسایی عوامل توسعه­دهنده فرهنگ کارامدی جمعی در مدارس از دیدگاه خبرگان، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10 (37): 336-358.
فیض‌آبادی، فرشته. طاهرآبادی، علی اصغر و خیرالهی، فرشید. (1396). نقش دیدگاه اخلاقی در تعدیل اثر رهبری اصیل بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسان، دانش حسابرسی، 17 (67): 185-209.
قانع­نیا، مریم. جلیلی، صدیقه. فروهر، محمد. (1392)، رهبری اصیل: رویکردی نوین به رهبری، سومین کنفراس بین المللی علوم رفتاری.
کریم، فرهاد. مردانی، محمد. (1399). رابطه رهبری اصیل و اشتیاق شغلی کارکنان آموزش‌وپرورش با میانجیگری‌ سرمایه روانشناختی، خانواده و پژوهش، 17 (2): 7-32.
لطفی­جلال­آبادی، مصطفی. موغلی، علیرضا. فیضی، طاهره. امیرخانی، امیرحسین. (1394). تأثیر رهبری اصیل بر هویت یابی سازمانی را در یکی از واحدهای صنعتی دفاعی کشور، فصلنامه مدیریت نظامی، 15 (58): 24-42.
هادیان­نسب، علی. ابراهیم­پور، مصطفی. نوع­پسند اصل، سیدمحمد. (1397). بررسی تأثیر رهبری اصیل در عملکرد اجتماعی سازمان با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: ادارۀ ‌کل بنادر و دریانوردی استان گیلان)، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران، 16 (1): 117-148.
هوی، ک. وین. میسکل، ج. سیسیل. (1397). مدیریت آموزشی، ترجمه نادر سلیمانی، محمود صفری و سید مرتضی نظری، انتشارات سمت.
Alilyyani, Bayan; Wong, A. Carol; Cumming, Greta (2018). Antecedents, mediators, and outcomes of authentic leadership in healthcare: A systematic review, International Journal of Nursing Studies, 83: 34-64.
Aymoldanovna, A.; Zhetpisbaeva, A. B.; Kozybaevna, U. K.; & Kardirovna, M. S. (2015). Leadership Development University Students in Activities of Student Government, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197: 2131-2136.
Braun, S., K, Nibrele. (2017). Authentic leadership extends beyond work: A multilevel model of work-family conflict and enrichment, The Leadership Quarterly, 28: 780–797.
Falatha, F., H, Laschinger and E, Read. (2017). the effects of authentic leadership, organizational identification, and occupational coping self-efficacy on new graduate nurses’ job turnover intentions in Canada, Nurs Outlook, 65: 172-183.
Giallonardo, L. M., Wong, C. A., Iwasiw, C. L., (2010). Authentic Leadership of Preceptors: Predictor of New Graduate Nurses' Work Engagement and Job Satisfaction, Journal of Nursing Management, 18: 993-1003.
Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2013). Educational Administration: Theory, Research, and Practice, New York: McGraw-Hill.
Kiersch, C. E, (2012), A Multi-level Examination of Authentic Leadership and Organizational Justice in Uncertain times, Doctoral dissertation, University of Fort Collins, Colorado.
Luthans, F., Avey, J.B., Avolio, B.J., Norman, S.M. & Combs, G.M. (2007). Psychological capital development: toward a micro-intervention. Journal of organizational behavior, 27(3): 387-393.
Madanchian, Mitra; Norashikin, Hussein; Noordin, Fauziah (2018).The impact of ethical leadership on leadership effectiveness among SMEs in Malaysia, Procedia Manufacturing, 22 : 968-974.
Rego, A., Sousa, F., Marques, C., Pina e Cunha, M. (2014). Hope and Positive Affect Mediating the Authentic Leadership and Creativity Relationship, Journal of Business Research, 67: 200-210.
Weiss, M., S, Razinskas M, Hoegl. (2017). Authentic leadership and leaders' mental well-being: An experience sampling study, The Leadership Quarterly, 2 (14): 1-13.
Wilson, S., J, Mc Calman. (2017). Re-imagining ethical leadership as leadership for the greater good, European Management Journal, 35: 151-154.