طراحی و تدوین مدل مهارت های مدیریت کوانتومی با رویکرد خودکارآمدی در آموزش و پرورش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (آمیخته)

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، مهاباد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی و تدوین مدل مهارت های مدیریت کوانتومی با رویکرد خودکارآمدی در آموزش و پرورش می باشد. روش پژوهش از نظر ماهیت داده­ها، به صورت آمیخته و شامل فراترکیب، پیمایش و نظام خبره فازی و از نظر هدف، کاربردی می­باشد. جامعه آماری در روش فراترکیب 162 مقاله، در روش پیمایش 285 نفر از مدیران ارشد، سیاست­گذاران و صاحب­نظران وزارت آموزش­و پرورش بودند. نمونه­گیری در فراترکیب، انتخاب 45 مقاله از میان 162 مقاله از مجله­های معتبر داخلی از سال 1390 تا 1398 و خارجی از سال 2010 تا 2019، در بخش پیمایش شامل219 نفر و در روش الگوسازی ریاضی10 نفر از خبرگان سازمانی بودند. برایتعییناعتبارمقیاسازتحلیل­عاملی­تأییدیوبرای اعتبار همگراازمحاسبه همبستگیوپرسشنامه 67 گویه­ای تأییدشدهتوسطخبرگاندرزمستان 1398 استفادهشد.جامعههدف،ابعادو مؤلفه­هاوشاخص­هایاستخراجی مدل تحقیقراتائیدنمود. نتایج نشان داداگر توجه مدیران به مقوله مدیریت کوانتومی 5/46 درصد، به مقوله شرایط شغلی 5/24 درصد، به مقوله شرایط فردی 9/17 درصد و به مقوله شرایط سازمانی 1/11 درصد باشد، آن­گاه مدل مهارت های مدیریت کوانتومی با رویکرد خودکارآمدی به میزان 7/81 درصد ترکیب مطلوب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


برهانی، شیما. دهقانی، مرضیه. صمدی، پروین. (1396). بررسی تأثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر
سبک های تدریس آنان با ویژگی های جمعیت شناختی مختلف در شهرستان رودبار، فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی، 12 (1): 45-25.
بیک زاد، جعفر. رحیم زاده، فاطمه. (1396). بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران، تبریز:  انتشارات فروزش.
شیربگی، ناصر. (1390). بررسی نگرش دانشجویان به تحقیق و ارتباط آن باوررهای خودکارآمدی در انجام تحقیق، پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)، 18 (1): 80-67.
طالب پور، مهدی. امامی، فرشاد. (1385). بررسی رابطه تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران، فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، 4 (1): 32-15.
عظیمی، بهرام. (1391). بررسیمیزانآشناییوبکارگیریمهارتهایکوانتومیدرسازمانهایورزشیکشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.
میرحسینی، احمد. (1397). بررسیارتباطبینخودکارآمدیوجانشینپروریدر بینمدیرانمدارسشهرستانشاهرود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: an agentic perspective, Annual Review of Psychology, 52: 1 - 26.
Chaudhary, R. Rangnekar, S. Kumar Barua, M. (2013). Engaged Versus Disengaged: The Role of Occupational Self-Efficency, Asian Academy of Management Journal, 18 (1): 91-108.
Consiglio, C. Borgogni, L.  Di Tecco, C.  Schaufeli W. B. (2016). what makes employees engaged with their work? The role of self-efficacy and employee’s perceptions of social context over time, Career Development International, 21(2):125-143.
Darling, J. (1999). Organizational excellence and leadership strategies: principles followed by top multinational executives, Leadership and Organization DevelopmentJournal, 20 (6): 9-21.
Shelton, C.D, Darling, J.R. (2001), the quantum skill model in management: a new paradigm to enhance effective leadership, Journal of leadership and organizational development, 22: 264- 273.
Shelton, C. Darling, J. (2000). The Quantum Skills Model in Mmanagement: A New Paradigm to Enhance Effective Leadership, Leadership & Org Development, 22 (6): 264-273