ارائه الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزش عالی- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.

4 استاد گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی- واحد اسلامشهر- دانشگاه آزاد اسلامی –تهران- ایران

چکیده

هدف پژوهشحاضر ارائه الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است. روش مورداستفاده ازنظر هدف کاربردی، ازنظر داده‌ها کیفی و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه، داده بنیاد خودظهور است. جامعه آماری شامل گروهاول15 نفرازخبرگانآموزش عالی که به روش گلوله برفی هدفمند وگروه دوم کلیه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیبودند که 280 نفر بااستفادهازجدول مورگان به‌عنواننمونهانتخابشدند. ابزار سنجش پژوهش را یک فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته تشکیل می‌دهد که با کمک کدگذاری باز، محوری و انتخابی تنظیم شد. اعتبار و روایی ابزار سنجش نیز با اجماع سه سویه (اجماع داده‌ها، اجماع پژوهشگران و اجماع تئوری‌ها و روش‌شناسی) به‌دست‌آمد. تجزیه‌ و تحلیل نتایج نشان داد که مؤلفه‌های شناسایی‌شده در سه بعد (توانایی‌های علمی، توانایی‌های شخصی و توانایی‌های معنوی/اجتماعی) و هفت مؤلفه (بالندگی‌های آموزشی، بالندگی‌های پژوهشی، بالندگی‌های تخصصی، بالندگی‌های فردی، بالندگی‌های سازمانی، بالندگی‌های معنوی و بالندگی‌های اجتماعی) با 138 شاخص بر بالندگی اعضای هیئت‌علمی تأثیر دارند و شاخص‌ها نیز مناسب بودن الگوی ارائه‌شده را تائید نمودند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی جهت بالندگی اعضای علمی باید ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارائه‌شده در مدل پژوهش را مدنظر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


بهاربند، علی. ابوالقاسمی، محمود. پرداختچی، محمدحسن. رضایی زاده، مرتضی. (1397). آسیب‌شناسی برنامه‌های بالندگی هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، نشریه آموزش و توسعه منابع انسانی،  18: 57-41.
سلطانی، نجمه. (1398). مدل بالندگی اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه پیام نور مبتنی بر یادگیری غیررسمی با استفاده از نظریه داده بنیاد، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(4):312-342.
شبانی، راضیه. (1397). ارائه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش‌ و پرورش شهر تهران، ویژه‌نامه پژوهش در نظام آموزشی، 12: 94-79.
شفیع‌زاده، حمید (1390)، ارائه مدلی برای بهسازی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی، رساله دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی (1390). دستورالعملاجراییآیین‌نامهطرحدانش‌افزاییوتوانمندسازیاعضای هیئت‌علمیدانشگاه‌ها، مصوبه جلسه 231.
شیخ صدوق (1413 ق). من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی‌اکبر، ج ‏4، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم.
فتحی واجارگاه، کوروش. خشنودی فر، مهرنوش. (1393). آموزش از راه دور و بین‌المللی سازی برنامه درسی در آموزش عالی، نشر آییژ.
فراستخواه، مقصود. (1388). ارزیابی کیفیت آموزش عالی در ایران: کاربردی از  «نظریه مبنایی»(GT)، تهران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
فیضی، سمیه. خورشیدی عباس. حمیدی فر، فاطمه. سلیمی، اکبر. دلگشایی، یلدا. (1399). ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، نشریه دانش انتظامی، 22 (2) :223-246
قرونه، داوود. (1393). چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه تهران، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 6(2): 61- 42.
قورچیان، نادر. (1383)، دایرهالمعارفآموزشعالی، نشر بنیاد دانشنامه فارسی.
محب زادگان، یوسف. پرداختچی، محمدحسن. قهرمانی، محمد. فراستخواه، مقصود. (1395). آموزش و توسعه منابع انسانی، 10 (3): 34-21.
محمدی تبار، شفیقه. عباس پور، عباس. خورسندی، علی. (1397)، بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با تأکید بر رویکرد سیستمی، فصلنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11( 6): ۷۳-۸۱.
 
Baldwin, R. G. (1990). Faculty career stages and implications for professional development. In J.H. Schuster, D. W. Wheeler. Et al. enhancing faculty careers, Strategies for development and renewal (pp.20-40). San Francisco: Jossey-Bass Publishers
Bilal A, Salman Y, Guraya B, Songsheng C. The impact and effectiveness of faculty development program in fostering the faculty's knowledge, skills, and professional competence: A systematic review and meta-analysi, Saudi J Biol Sci.
Boucher, B. A. (2006). A comprehensive approach to faculty development, AmericanJournal of Pharmaceutical Education, 70 (2): 45-61.
Drummond-Young, M. (2010). A comprehensive faculty development model for nursing education, Journal of Professional Nursing, 10 (2): 87-100.
Gorgena, H. (2018). Identify the effective factors on improving the educational performance of faculty members Academic Discipline, Higher Education Studies, 2(4): 1-13.
Grant, M. (2005). Faculty development in community colleges: A model for part-time faculty toimprove the academy, Instructional and Learning, 41 (2): 35-50.
Kala D, Chaubey D. Attitude of Faculty Members towards Faculty Development Programs and their Perceived Outcomes, Pac Bus Rev Int, 8(2):21-30.
Laursen, S. & Rocque, B. (2009). Faculty development for institutional change: Lessons from anADVANCE project, Higher Education Studies, 5(1): 111-124.
Loura, K. (2020). Maturity of members of the University of Arts, The case of Spanish university geolgists, Scientometrics, 55(1): 137-156.
Moore JE, Pinsky MR. (2015). Faculty development for fellows: Developing and evaluating a broad-based career development course for critical care medicine trainees, J Crit Care, 30(5):1152 -1169.
Murray, J. P. (2002). The current state of faculty development in two-year colleges, Journal ofResearch and Practice, 24 (4): 151- 170.
Oromaner, M. (2001). Growing your own: Creating a comprehensive faculty and staffdevelopment program, US Bulletin, American Association for Higher Education, September. Los Angeles.
POD (Professional and Organizational Development Network in Higher Education). (2013). Retrieved from http://www.podnetwork.org/faculty_development/definitions.htm
Power, M. (2008). A dual-mode university instructional design model for academic development, International Journal for Academic Development, 13 (1): 5-16.
Rayian, B. (2019). Best Practices for Balancing Productivity and Job Satisfaction of Faculty Members, Research performance, collaboration, and time on research, Scientometrics, 85(2): 582-594.
Sabharwal, Meghna (2019) Determining the components of professional development of the faculty members of the faculties of experimental sciences, Research in Higher Education, 42 (2):171-196.
Soto-Greene, M. (2005). Latino faculty development in U.S. medical schools: A Hispanic center of excellence perspective, Journal of Hispanic Higher Education, 5(2): 76-88.
Stanley, C. A. (2001). The faculty development portfolio: A framework for documenting the professional development of faculty, Innovation Higher Education, 26 (1): 151-168.