ارائه الگوی کارآفرینی فناورانه در مدارس استان گلستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارافرینی، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران.

2 استادیار،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

چکیده: هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی کارآفرینی فناورانه می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، دبیران کارآفرینی مدارس استان گلستان می باشند که تعداد آنها711 نفربوده و بر اساس فرمول کوکران 203 نفربه روش تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب و از دبیران مدارس جهت گردآوری داده، استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه محقق ساخته می‌باشدکه اعتبار آن با استفاده از اعتبار محتوایی از نوع اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ظریب آلفای کرونباخ (Alpha>0.7) مورد تایید قرارگرفت. داده‌ها با استفاده از نرم افزار Smart-Pls مورد پردازش قرار گرفته است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری متناسب با سطح سنجش متغیرها و مفاهیم اصلی تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین شرایط علی و کارآفرینی فناورانه، بین کارآفرینی فناورانه و راهبردها، بین شرایط مداخله گر و راهبردها، بین شرایط زمینه ای و راهبردها و بین راهبردها با پیامدها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و کلیه فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت.


کلیدواژه‌ها


اللهیاری، مونا. میگون پوری، محمدرضا. (1393). ارائه یک مدل مفهومی جدید از روند کارآفرینی فن آوری بر اساس شرکت های فناوری که در پارکهای علم و فناوری، تحقیقات علمی در علوم اجتماعی و کسب وکار، (11)3: 101-109.
حسینی نیا، غلامحسین. یعقوبی فرانی، احمد. افشار، سعید. (1393). عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی تکنولوژیک در صنعت برق، کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران،(5)3: 99-119.
رضائیان، علی. دانایی فرد، حسن. سخدری، کمال. واحد وحدت کار، مهدی. (1394). شاپرک به‌مثابه ی کارآفرینی فناورانه در سازمان‌های بزرگ عمومی، مجله توسعه کارآفرینی،29: 393 تا 412 .
رضوانی، مهران. یداللهی فارسی، جهانگیر. برادران، محمدصادق. (1390). طراحی مدل مفهومی کارافرینی فناورانه: مورد مطالعه یک سازمان فناوری مخابراتی حمل مسافر، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، (3)24: 110-89.
رمضان پورنرگسی، قاسم. طالقانی، غلامرضا. رمضان پور نرگسی، سمیه. غفاری، علی. (1392). ارائة مدل کارآفرینی فناورانه در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری: رویکرد کیفی، رساله دکتری رشته کارافرینی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران.
وردی نژاد، فرهاد. امیری، محمد. و بهرامی، شهروز.(1388). تأثیر فناوری های نوین بر مزیت رقابتی خبرگزاری، فصلنامه مدیریت دولتی، 1(3): 175-192 .
Abetti, P.A. (1989). Technology: A Key Strategic Resource, Management Review, 78(2): 37-41.
Antoncic, B., & Prodan, I. (2008). Alliances, corporate technological entrepreneurship and firm performance: Testing a model on manufacturing firms, Technovation, 28: 257-265.
Blanco, S. (2007). Howtechno-entrepreneurs build a potentially exciting future? Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship, (ed.) by Francois Therin Edward Elgar, 3-25.
Cooper, B., Donohue, R., Tharenou, Ph. (2007). Management Research Method, Cambridge University Press.
Dahlstrand A. L. (2007). Technology-based entrepreneurship and regional development: The case of Sweden, European Business Review, 19(5): 373-386.
Dorf, R.C., & Byers, T. H. (2005). Technology ventures, From idea to enterprise. New York: McGraw-Hill.
Dosi, G. (1988). Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation, Journal of Economic Literature, 26: 1120-1171.
Fornell, C. &Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of marketing research, 18 (1): 39-50.
George, G., Zahra, S. & Wood, D. (2000). The Effects of Business- University Alliances on Innovative Output and Financial Performance: A Study of Publicly Traded Biotechnology Companies, journal of business venturing, 17: 557-590.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares in strategic management research: A review of four recent studies, Strategic Management Journal, 20(2): 195-205.
Kamarudin, H. S& Sajilan, S. (2013). Critical Success Factors of Technopreneurship in the Creative Industries: A Study of Animation Ventures, Review of Integrative Business and Economics Research. 2(1): 1-37.
Menzel C. M., Aaltio I. & Ulijn J. M. (2007). On the way to creativity: Engineers asintrepreneurs in organizations, Technovation, 27(12): 732-743.
Nelson, R. & Winter, S. (1977). In Search of a Useful Theory of Innovation, Research Policy, 6 (1): 36-75.
Petti, C. (2009). Cases in technological entrepreneurship: Converting ideas into value, Edward Elgar.
Prodan, I. (2007). A model of technological entrepreneurship, In: Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship, (Ed.) Francois Therin, Edward Elgar.
Shane, S., & Venkataraman, S. Guest. (2003). editors` introduction to the special issue on technology entrepreneurship, Research Policy, 32: 181-184.
Usman, A. S., & Tasmin, R. (2015). Entrepreneurial Skills Development Strategies through the Mandatory Students’ Industrial Work Experience Scheme in Nigeria. 4th World Congress on Technical and Vocational Education and Training (WoCTVET), 5th–6th November, Malaysia Procedia Social and Behavioral Sciences, 204: 254 – 258.
Venkataraman, S, (2004).  Regional transformation through technological entrepreneurship, Journal of Business Venturing, 19: 153-167.
Worthington I., &Britton, C. (2006). The business environment (6th Ed.). Pearson Education Limited.