پیکره بندی مختصات فردی در راه اندازی شرکت های دانش بنیان در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور پیکره بندی مختصات فردی مؤثر در راه اندازی  شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها انجام گرفته است.  با توجه به هدف و ماهیت تحقیق از روش تحقیق آمیخته اکتشافی از طریق تلفیق روش های کیفیو کمی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل رؤسا، معاونین، روسای دانشکده ها، مدیران مرکز رشد دانشگاه ها و مدیران گروه ودربخش کمی اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان می باشد. برای نمونه گیری در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدف مند و در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب استفاده شد. در بخش کیفی تعداد 13 نفر در فرآیند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه آماری 869 نفر، به صورت تصادفی طبقه ای متناسب، 267 نفر مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که پس از تائید روایی و پایایی (847/0 =a ) در جامعة مورد نظر توزیع گردید. در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی در سطح 95/0  با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس  نسخه 22 و لیزرل 88/8 استفاده شده است. در بخش کیفی،30 مؤلفه شناسایی گردید، که طبق نتایج مصاحبه ها بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفه های اعتماد فرد به سیاست های دولت و جامعه و اعتماد فرد به سیاست های دانشگاه می باشد که نظر 69 درصد از مصاحبه شوندگان را در بر می گرفت. در بخش کمی، یافته ها نشان داد که بیشترین ضریب تاثیر مربوط به مؤلفة خلاقیت و نوآوری فرد با (77/0 ) و کمترین ضریب تاثیر گذاری مربوط به مؤلفة تمایل فرد به داشتن استقلال با (41/0 ) بود. همچنین، مدل پژوهش، با شاخص های برازش و ضرایب استاندارد مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


افشارفر، فیروز. عباس پور، عباس. (1397). تاثیر ابعاد شایستگی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی شرکت های دانش بنیان، مدیریت فردا، 54: 34-19.
اکبرزاده، نجمه. شفیع زاده، احسان. (1391). بررسی نقش دانشگاه در ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران.
الهیاری فرد، نجف. عباسی، رسول. (1390). بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت های دانش بنیان، پارک ها و مراکز رشد، 8 (29): 33-19.
بابا خانیان، مهدی. (1393). شناسایی عوامل زمینه ای موثر در راه اندازی شرکت های دانش بنیان، مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری استان تهران، کنفرانس ملی رویکرد های نوین در مدیریت کسب و کار، دانشگاه تبریز .
تاری، مهدیه. مرادی، محمود. ابراهیم پور، مصطفی.(1394). بررسی عوامل موثر بر رشد و موفقیت شرکت های دانش بنیان، رشد فناوری، 12 (45): 88-66.
حافظیان، مریم. صالحی، محمد. عنایتی، ترانه. (1393). نقش انکوباتورهای دانشگاهی در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه و ارائه الگویی برای آن، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
خیاطیان، محمد صادق. الیاسی، مهدی. طباطبائیان، سید حبیب اله. (1395). الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران، سیاست علم و فناوری، 8 (2): 108-92.
دانش فرد، کرم اله. (1395). تحلیل عوامل موثر بر استقرار شرکت های دانش بنیان و ارائه الگوی مناسب، پژوهش های مدیریت راهبردی، 22 (61): 44-31.
ذوالفقاری، عاطفه. حجازی، رضا. فرهودی، آرتا. (1390). جایگاه شرکت های زایشی دانشگاهی در توسعه کارآفرینی در دانشگاهها، رشد فناوری، 7 (27): 102-88.
رضوانی، مهران. طغرایی، محمد تقی. (1390). نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت‌های دانش بنیان : مطالعه موردی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، پژوهشنامه مدیریت تحول، 2 (6): 66-51.
شفیعی، مهرداد. (1392). تعهد سازمانی در شرکت‌های نو پای دانش بنیان عامل انسجام تیم و بقای کسب و کار در محیط رقابتی، رشد فناوری، 9 (34): 77-56.
صالحی، کیوان. مرادی پردنجانی، حجت اله. (1394). نقش آموزش های دانشگاهی در توسعه قابلیت ها و فعالیت های کارآفرینی دانشجویان، پژوهش های مدیریت راهبردی، 21 (57): 106-93.
عبداللهی، بیژن. غفوریان، فاطمه. حسن شاهی، علی. ( 1393). مدل عوامل کلیدی موفقیت شرکت های دانش بنیان، دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار های دانش بنیان .
فیض، داود. ملکدار، مهدی. (1391). تحلیل استراتژیک شرایط تاسیس و توسعه شرکت های دانشگاهی و ارائه استراتژی های مناسب: مطالعه موردی دانشگاه سمنان، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 4 (3): 31-21.
محمدآبادی، معصومه. نیاز آذری، کیومرث. جباری، نگین. (1397). نقش سرمایه فکری در ارتقای عملکرد شرکت های دانش بنیان  با رویکرد آینده پژوهی یک پژوهش کیفی، مجله آینده پژوهی مدیریت، 28 (3): 55-41.
مرادی پور، حجت اله. (1393). ارائه مدل موفقیت شرکت های دانش بنیان، دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری، تهران: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. 
هرندی، عطاءاله. (1393)، تبیین نقش سرمایه اجتماعی و انتقال دانش در یادگیری سازمانی شرکت‌های دانش بنیان، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 1 (4): 34-22.    
Calza. F, Dezi, L. & Simoni, M. (2017). The intellectual Capital of business incubators, Journal of Intellectual Capital, 15(4): 597-610.                                                                                             
Kamariah, I. Mason, C. Cooper, S. (2010). University Spin-Off Formations: How Decision-Making Process Has Been Made?, International Journal Of Business And Social Science, 1: 12-21.
    Löfsten, H. (2016). Organisational capabilities and the long-term survival of new technology-based firms, European Business Review, 28 (3): 312 – 332             
 Oshea, R. Allen, T. OGorman, C. Roche, F. (2006). Universities a Technology Transfer: A    Review of Academic Enterpreneurship Literature, The Irish Journal of   Management,29: 11 -29.                                                                   
Rannikko H. (2012). Early development of new technology-based firms; A Longitudinal Analysis on New Technology-Based Firms’Development from Population Level and Firm Level Perspectives, Hanken School of Economic.
Rasmassen, E. Wright, M. (2015). How can Universities facilitate academic spin-offs? An entrepreneurial competency perspective, The Journal of Technology Transfer ,40(5): 782-799.                                                                   
Sorheim, R. (2016). Funding of University Spin-Off Companies: A Conceptual Approach to Finnancing Challenges, Journal of Small Business and Enterprise Development, 18: 58-73.
Wennberg, K. Wiklund, J. Wright, M. (2011). The EffectivenessOf University Knowledge Spillovers: Performance Differences Between University Spinoffs and Corporate Spinoffs, Research Policy Journal, 4: 1128-1143.