ارائه الگویی برای ارتقای منابع انسانی درنظام آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 استاد سازمان پژوهش و پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای ارتقای منابع انسانی نظام آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین انجام شده است. این پژوهش با روش آمیخته (کمی و کیفی) از طریق یک پرسشنامه ی محقق ساخته صورت بندی گردیده  و با 350 واحد نمونه آماری ازدبیران، مدیران مدارس و معاونان مناطق آموزش و پرورش و با اخذ و تحلیل دیدگاههای خبرگان این حوزه به صورت مصاحبه ی نیمه ساختار یافته به ثمر رسیده است. روش نمونه گیری به صورت نظام مند و خوشه ای انجام شده و داده های جمع آوری شده برآیندی از دیدگاهها و نظرگاههای افرادی است که علاوه بر شرکت در این پیمایش، در مصاحبه ی تخصصی نیز حضور داشتند. نتایج نشان داد بعد عدالت با 4 مولفه، زیر ساخت های تحولی با 4 مولفه، توانمند سازی با 4 مولفه و پشتیبانی اسطوره ها با 3 مولفه که در مجموع با 70 نشانگر و با نمره میانگین 4.08 از 5، الگوی مورد نظر طراحی، ترسیم و اعتبارسنجی گردید. علاوه براین، شاخص هایی همچون بهره مندی از گزاره های ترقی گرایانه سند تحول، رهنمون سازی به درک سرمایه انسانی، توجه به منزلت، رفاه و حقوق همسان، توجه به مهارت و شایستگی های حرفه ای کارکنان و درک پشتیبانی مدیران فرهمند در سازمان و چهره های ملی از جمله یافته های مهم الگو و تایید پذیری آن بوده است.

کلیدواژه‌ها


اوتارخانی، علی. (1388). عدالت و انصاف در همکاری مبتنی بر اعتماد، چشم انداز مدیریت بازرگانی، 6(23): 48-29.
احمدی،آمنه.(1399). برنامه ویژه مدارس مبتنی بر بوم،تهران: شرکت انتشارات کتب درسی.
افکانه، صغری. شکوری، عباس.(1398). برنامه ریزی درسی، تهران، انتشارات آواری نور.
باتمانی، محمد امین.(1399). فهم حرفه ای سازی حوزه مدیریت منابع انسانی، پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، 2(11):100-75.
بیات، الهام.(1399). ارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما، مجله تحقیقات مدیریت منابع انسانی،12(1) :106-73   تورانی، حیدر. سلطانی، ایرج.(1398). نقشه رویکرد مهندسی ارزش در ارتقاء کیفیت آموزش، ماهنامه مهندسی فرهنگی،  4 (41و42) :69-63 .
جعفری، حسن.(1399). برررسی نظریه افسانه های ارنست کاسیه، مجله ادیان، 3(6) : 54-27   
حسنی صدر آبادی، جلال.(1395). مدلهای توسعه منابع انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 4 (2) : 232-228   
دانایی فرد، حسن.(1395). تحلیلی از نظریه انسجام عدالت در سیاست های آموزشی ج ا ا،  اندیشه استراتژیک، 11(1) : 108-73    
دلبری، سمیرا.(1399). شناسایی عوامل کلیدی بهره وری کارکنان ستادی دانشگاه قم، پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 12 (1) : 35-9    
رادی، مطهر.(1393). در باب زیبایی شناسی، فصلنامه نقد کتاب، 1(4) : 295-273       
سرکار آرانی، محمد رضا. معدن دار آرانی، عباس.(1388). آموزش و توسعه مباحثی نوین در اقتصاد آموزش، تهران، نشر نی.
سید جوادین، سیدرضا.(1399). مبانی انسان شناسی مدیریت منابع انسانی اسلامی، مدیریت منابع انسانی در ناجا، 25(3): 30-1      
عرفانی، مریم. دیانتی، محمد.(1388). نقش شایستگی ها در مدیریت منابع انسانی، تدبیر،77 (6) :20-16      
فتحی واجارگاه، کوروش(1396). برنامه ریزی درسی آموزش عالی، تهران، انتشارات مهربان.
فرح آبادی، محمد. (1390). اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی از دید مدیران میانی،مجله ارگان رسمی انجمن علمی بیمارستانهای ایران، 3(9):85 -77        
مهرمحمدی، محمود. فاضلی، محمد رضا.(1394). ماهیت دانش تدریس و دانش معلمان با مقایسه دیدگاههای شرلمن و گری فاسترماخر، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت،  3 (45 ) :  46-30       
 
مهری ،داریوش.(1399). ارائه مدلی برای شناسایی شاخص های سرمایه انسانی با رویکرد ISM وANP ،
پژوهش های مدیریت منابع انسانی،
1(12): 71-39   
میری قمصری، فاطمه.(1399). ابعاد و مولفه های راهبردی برای توسعه مدیریت منابع انسانی، پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1 (12 ) : 193-165     
میرین بابازادگان، مهدی.(1399). یک مدل استراتژیک برای توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد معادلات ساختاری،مطالعات مدیریت استراتژیک دفاع ملی، 1(11): 418-395        
ناظمی، مهدی.(1395). تعیین رابطه عدالت سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان در اداره کل خراسان رضوی، مطالعات مدیریت ورزشی، 2(8) : 188-175       
نوید ادهم، مهدی.(1391). الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش و پرورش، راهبرد فرهنگ، (17) : 245-223        
 Adler, P S; Seok, W S;. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review, 27(1).
Ahmed, A. (2016). Holistic Human Resource Development: Balancing theEquation through the Inclusion of Spiritual Quotient. Journal of Human Values, 22(3): 165-179.
Balamurugan, R; Abdul Zubar , H).2019). An integrated approach to performance measurement, analysis, improvements and knowledge management in healthcare sector. Int. J. Knowledge Management Studies, 10(1): 84-99.
Boyatzis, R; Ratti, F;. (2009). Emotional, social and cognitive competencies distinguishing effective Italian managers and leaders in a private company and cooperatives, Journal of Management Development, 28(9): 821-833.
Britton, W. (2021). Teachers voicees in one-to-one Tedhnology integration professional development programs, Education & science(Istes)Organization, 8: 33-41.
Caruso, S. J. (2017). A Foundation for Understanding Knowledge Sharing: Organizational Culture, Informal Workplace Learning, Performance Support, and Knowledge Management, Contemporary Issues in education research , 1(10): 45-52.
Certo, S. T. (2011). Entrepreneurial orientation:A applied perspective, Business Horizons, 52(4): 319-324.
Chien , C.-F. (2007). Data Mining To Improve Personnel Selection and Enhance Human Capital A Case Study in High-Technology Industry, Expert Systems With Applications.
Dimaggio, P. J. (1991). The new institutionalism in organizational analysis. University of Chicago Press, 17: 1-38.
Draganidis, F; Mentzas, G;. (2006). Competency Based Management:A Review of Systems and Approaches. Information Management & Computer Security, 14(1): 51-64.
Felade, F. (2008). Challenges in Engineering Education in Africa, London: Macmillan.
Garavan, T. (2007). A Strategic Perspective on Human Resource Development, Advances in Developing Human Resources, European Industrial Training, 9(1): 11-30.
Govender, L. (2018). Knowledge management as a strategic tool for human resource management at higher education institutions, South African Journal of Information Management, 20(1) 1-16.
Greasley, B A; Naismith, N S;. (2008). Understanding empowerment from an employee perspective, Team Performance Management, 14(1/2) 39-55.
Guzel, P. (2020). "Know-How" to Spend Time in Home Isolation during COVID-19; Restrictions and Recreational Activities, International Journal of Psychology and Educational Studies, 7(12): 122-131.
James, M. (2019). Knowledge acquisition and firm competitiveness: the role of complements and knowledge source, Journal of Knowledge Management, 23(1): 46-66.
Katozian, N. (2008). Justice and human law, journal of law faculty of law and political sciece, 2(3): 330.
Meichang, O. (2017). Study of Motives of Chinese Business English Development Based on the Theory of Human Capital, English Language Teaching,10 (1) :18-25.
Meyer, J. W. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony, American journal of sociology, 83(2): 340-363.
Mohammed Abu, N. F. (2020). Exploring Perceptions of Education Experts Regarding "Creative School" and Its Leadership Role in Public Education, International Education Studies, 13(5): 132-143.
Murphy, C. (2018). Blue skies and black boxes: The promise(and practice) of grounded theory in human resource management research, Human Resource Management Review, 27(2): 291-305.
Thornton, S. (2020). Increasing Access to School-Based Mental Health in California. Advanced Policy Analysis, Oakland: Reports - Research.
Ting, S. C. (2011). The effect of internal marketing on organizational commitment: job involvement and job satisfactionas mediators, Educational Administration Quarterly, 47(2): 353-382.
Wang, D; Gao, M;. (2013). Educational equality or social mobility:The value conflictbetween preservice teachers and the Free Taacher EducationProgramin China, Teaching and Teacher Education(32): 66-74.
Win, B. A. (1998). Organisatinal quality : an examination of the Baldrige National Quality framework, Research in higher education, 35(5): 491-512.
Zaim, H. (2018). The effects of knowledge management processes on human resource management: Mediating role of knowledge utilization, Journal of Science and Technology Policy Management, 9(3): 310-328.