مطالعه شرایط بهره‌وری پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از الگوسازی فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (آمیخته)

نویسنده

. استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد مهاباد، مهاباد، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی مدلی برای سنجش بهره‌وری پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه دو است. روش انجام پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات، آمیخته یا ترکیبی (کمی-کیفی) است. بر این اساس در بخش اول پژوهش به منظور ارائه الگویی جامع از بهره­ور­ی پژوهشی اعضای هیأت علمی از روش پژوهشی کیفی فراترکیب سندلوسکی و بارسو (2007) استفاده شد. نمونه در بخش کیفی پژوهش تعدادی از متخصصان و صاحب نظران حوزه پژوهش و گروه­های متمرکز اعضای داخل و خارج از دانشگاه بوده است که به صورت هدفمند نمونه­گیری شده­اند و در بخش کمّی، از شیوة نمونه­گیری تصادفی متناسب استفاده شده است. حجم نمونه در پژوهش حاضر برابربا 241 نفر می‌باشد. روش‌‌های جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش شامل: منابع کتابخانه‌ای و پرسش نامه که علاوه بر مشخصات جمعیت شناختی، شامل مقیاس سنجش بهره­وری پژوهشی اعضای هیأت علمی (این پرسش نامه محقق ساخته و برآمده از بخش کیفی پژوهش و مطالعه کتابخانه­ای و همچنین آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها) است. بررسی و تحلیل داده­ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت. به منظور ارائه ترکیب مطلوب ابعاد الگو به گونه­ای که بتوان بهره­ور­ی پژوهشی اعضای هیأت علمی را بهینه کرد از روش الگوسازی ریاضی (سیستم خبره فازی) استفاده شد. با توجه به یافته­های پژوهش، ابعاد، مؤلفه­ها و شاخص‌های استخراجی از روش فراترکیب (الگوی پژوهش) مورد تأیید جامعه هدف قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


ابطحی، سید حسین و کاظمی، بابک. (1378). بهره‌وری، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
اسلامی، یحیی و فیضی، کامران.(1394). طراحی مدل بهبود بهره وری با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات (سازمان های مسکن و شهرسازی استانها)، دانشور رفتار،  15 (4):  52-47.
الوانی، سید مهدی.(1397). بهره وری در بخش دولتی، جزوه چاپ نشده مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
فرهت مقام، فاطمه.(1397). بررسی تاثیر ظرفیت سازمانی بر بهره­وری نیروی کار (مطالعه موردی بانک تجارت)، پایان نامه چاپ نشده، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سراج، مصطفی. (1393). شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره‌وری در بهزیستی استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
شیروانی، علیرضا و شیرانی پور، آنیتا.(1396).بررسی مؤلفه های ارتقاء بهره‌وری و تأثیر آن بر عملکرد (در سازمان های بخش دولتی شهر اصفهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد.
شجاع، علی. (1393). بررسی میزان بهره‌وری نیروی انسانی و عوامل موثر بر آن در شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا در تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
کریمی ، فرزاد. قاسمی، محمدرضا و امیری، فاطمه.(1397). بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ استفاده از ظرفیت تولید بر رشد بهره‌وری صنعت در ایران، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 4 (3): 91-78.
مسجدیان، مهدی. (1375). بررسی عوامل محیطی موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی بخش صنعت، مجموعه مقالات: شیوه های عملی ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
موسوی، سید عباس(1377). دوایر کیفیت و افزایش بهره‌وری، مجله مدیریت دولتی، 8 (3): 43-31.
کثیری، ملیحه. کمال زاده، حسام الدین. (1395). بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی بر اساس مدل هرسی و گلداسمیت(مدل آچیو) (مطالعه موردی: منطقه شش عملیات انتقال گاز)، فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری، 3 (4): 89-106.
 شمسی، مرجان. نعامی، عبدالزهرا.(1395). تأثیر سرمایه های روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجیگری بهزیستی حرفهای و تعدیلگری هوش معنوی شغلی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی 8 (1): 44- 30.
شجاعی، سید سعید. جمالی، غلامرضا. (1392 ). شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 2(8): 161-190.
یوسف نیا، میلاد.(1395). نقش خودکارآمدی و عملکرد شغلی در فعالیتهای پژوهشی کارکنان دولت (مطالعه موردی:کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)، همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404، تهران.
نوری، مرضیه و علمداری، احمد. (1395). بررسی رابطه بین بودجه پژوهشی هزینه شده، بهره وری منابع انسانی و عملکرد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی، شیراز.
Cantu, J.B. (1997). The resource-based theory of the firm, Organization Science, 7 (5):469.
Timothy, S. Kiessling, G. (2010). Exploring knowledge management to organizational performance outcomes in a transitional economy, Journal of World Business, 44 (4): 421
Abbas, M. R., U. (2015). Impact of psychological capital on innovative performance and job stress, Canadian Journal of Administrative Sciences, 32(2): 128-138.
Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B., Norman, S.M., (2007). Positive psychological capital: measurement and relationship with performance and satisfaction, Pers. Psychol, 60: 541–572.
Yang, X., & Hiroshi, M. (2013). Efficiency Improvement from Multiple Perspectives: An Application to Japanese Banking Industry, Omega Magazine, 41(3): 501-509.
Gnote, D. G. (2020). Scopus Document Statistics, Online Research References.