شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش،شیراز ایران

2 استادیار،گروه مدیریت آموزشی،واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی،مرودشت،ایران

3 استاد یار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

چکیده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی بود. این پژوهش، کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. مشارکت‌کنندگان این پژوهش، در بخش کتابخانه‌ای اسناد بالادستی و اسناد کلیدی آموزش عالی و در بخش میدانی اعضای هیئت‌علمی، مدیران و مسئولین دانشگاه‌ آزاد اسلامی بودند. انتخاب افراد به روش نمونه‌گیری هدفمند با ملاک حداقل پانزده سال سابقه تدریس و پژوهش و مدیریت در دوره‌های مختلف تحصیلی انجام گردید. نمونه‌گیری با مشارکت 22 نفر از صاحب‌نظران و خبرگان صورت گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، شامل دو بخش، بررسی و کنکاش اسناد بالادستی و اسناد آموزش عالی در بخش کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته در بخش میدانی بود. مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت‌کنندگان تا مرحله‌ اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بر اساس تحلیل مضمون انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدل توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی شامل 29 مؤلفه و 6 بعد (آموزشی، پژوهشی، اجرایی، فرهنگی، اخلاقی و خدماتی) می‌باشد. ضمنا مشارکت‌کنندگان بیشتر به ابعاد آموزشی، اخلاقی اشاره کردند، اما در اسنادبالادستی به ابعاد پژوهشی، خدماتی و فرهنگی بیشتر پرداخته شده بود. البته مؤلفه‌های ارائه خدمات تخصصی، نوآوری و ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی،‌ هم در اسنادبالادستی و هم از نظر مشارکت‌کنندگان مورد تاکید بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات