ابعاد و مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی : رویکردی پدیدارشناسانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی با رویکرد پدیدار شناسانه است که جهت شناسایی ابعاد و مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر تهران درسال تحصیلی 99-98 بودند . طی دو مرحله نمونه گیری، با روش های نمونه گیری سهمیه ای و سپس هدفمند نمونه ها انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته به کار گرفته شد . مصاحبه تا جایی ادامه یافت که فرایند اکتشاف و جمع آوری داده ها پس از مصاحبه با 14 نفر به نقطه اشباع نظری رسید. با استفاده از روش تحلیل محتوا و انجام مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از دو روش تأیید مصاحبه شوندگان و تأیید یک خبره بیرونی برای کنترل روایی استفاده شد. برای تعیین پایایی نیز از دو روش بررسی مجدد نوشته ها و از روش کدگذاری مجدد استفاده شد. توافق در همسانی کدگذاری ها محاسبه گردید و ضریب توافق 86% به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که توسعه حرفه ای برای مدیران مدارس ابتدایی از دیدگاه مدیران دارای 4 بُعد دانش، مهارت، نگرش و توانایی و 9 مؤلفه ،21 زیر مؤلفه و 87 شاخص است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات