بررسی مؤلفه های مؤثر بر خودشیفتگی مدیران دانشگاه پیام نور با تأکید بر حالت نظارتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران با تأکید بر حالت نظارتی (مطالعه موردی مدیران دانشگاه پیام نور) انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش آمیخته و از لحاظ ماهیت، کاربردی است.  جامعه آماری و حجم نمونه در بخش کیفی 8 نفر از خبرگان و متخصصان مدیریت و در بخش کمی شامل کلیه مدیران مراکز و واحدهای دانشگاهی پیام نور منطقه 5 (استان اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری) است که تعداد آن­ها مجموعاً 168 نفر می­باشد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته می­شود . ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختارمند و پرسشنامه محقق‌ساخته می­باشد، تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات بخش کیفی براساس رویکرد نظریه داده‌‌بنیاد (سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی) و بخش کمی از روش‌های آمار استنباطی(تحلیل عاملی‌تائیدی) انجام شد و مدل‌های پارادایمی و مفهومی ترسیم گردید. با توجه به هدف اصلی پژوهش با استفاده از نرم افزارAMOS، میزان تأثیر این عوامل بر خودشیفتگی مدیران بررسی گردید. سپس معنادار بودن تفاوت بارهای عاملی (وزن­های رگرسیونی) با مقدار صفر ارائه شد. چون مقدار P محاسبه شده نشان داد از بین 16 عامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران 3 عامل از 05/0 بزرگتر است، لذا با 95 درصد اطمینان می‌توان گفت بار عاملی محاسبه شده برای این 3 مولفه، معنادار نبوده و بر خودشیفتگی مدیران دانشگاه­های پیام نور تاثیری ندارد. با حذف سه عامل مذکور مجدداً مدل مورد آزمون قرار گرفت و در نهایت الگوی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Components affecting the narcissism of Payame Noor University administrators with emphasis on regulatory mode

چکیده [English]

The aim of this study was to design and explain the pattern of factors affecting the narcissism of managers with emphasis on regulatory mode (case study of managers of Payame Noor University). In terms of the applicability of the subject, the researcher, in order to answer the problem of managers' narcissism, should examine the issue at the level of the directors of Payame Noor universities. To further explain the problem, first narcissism was introduced; its definitions and dimensions from the point of view of thinkers, and by expressing various approaches and theories, the examples and consequences of narcissism were examined. The research method in this research is descriptive-survey type, from the field branch and in terms of applied nature. The statistical population and sample size in the qualitative part is 8 experts and management specialists and in the quantitative part includes all managers of Payame Noor university centers and units in region 5 (Isfahan, Yazd, Chaharmahal and Bakhtiari province), the total number of which is 168 people. Due to the limited statistical population, the sample size is considered equal to the statistical population. Data collection tools are semi-structured interviews and researcher-made questionnaires. Qualitative information analysis was performed based on data theory approach (three stages of open, axial and selective coding) and a quantitative part of inferential statistical methods (confirmatory factor analysis) and paradigmatic models. According to the main purpose of the study, using AMOS software, the effect of these factors on managers' narcissism was investigated. The first-order factor validation model was presented to measure the narcissistic component of managers. Then the significance of the difference between factor loads (regression weights) with zero value was presented. Because the calculated P value showed that among the 16 factors affecting the narcissism of managers, 3 factors are greater than 0.05, so with 95% confidence we can say that the calculated factor load for these 3 components is not significant and on the narcissism of the managers of Payam Noor universities. Light has no effect. By removing the three factors, the model was tested again and finally the model of factors affecting the narcissism of managers was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • Performance Measurement
  • Fundamental Transformation Document
الهامی، سولماز، رسولی، رضا  و  فراحی، محمد مهدی. (1398). طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت عدم تعادل میان مسئولیت و اختیار مدیران در سازمان‌های دولتی، نشریه مدیریت سازمان‌های دولتی، 8(1): 112-93.‎
ابراهیم‌زاده، بیت‌الله، ناظم، فتاح. (1397). شناسایی و تدوین مولفه‌های مؤثر بر مدل شایستگی مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، (4)12. 23-9.
پیرزاد، علی‌اکبر، ساکی، رضا و کریمی، فریبا. (1397). ارائه الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارتقای مدیریت در این دانشگاه . فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 58-32. (4)12.
رجبی، غلامرضا، ملک محمدی، فاطمه، امان الهی­فر، عباس و سودانی، منصور. (1394). خود‌‌انتقادی، جهت‌گیری مذهبی درونی، افسردگی و احساس تنهایی با میانجی‌گری خودخاموشی در دانشجویان درگیر رابطه‌‌ی رمانتیک: یک مدل تحلیل مسیر، مجله اصول بهداشت روانی، 17(6): 284-291.‎
شجاعی، سامره، صادقی، منصوره و مقصودلو، ملیحه. (2017). بررسی رابطه بین خودشیفتگی با عزت نفس و رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی کارکنان در دانشگاه گلستان، نشریه نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 12(4): 121-103.
صفری، علی، نصر اصفهانی، علی و عیدی‌زاده، رزا. (1396). بررسی پیامدهای غرور سازمانی؛ رویکرد رفتاری. نشریه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 26(85): 125-145.
علیزاده، شیوا، نمازی، آسیه و کوچک زاده طالمی، سبحانه. (۱۳۹۳). همبستگی عزت نفس و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مامایی. نشریه پژوهش در آموزش علوم پزشکی، ۶ (۱):  ۱-۹.
 فیضی، طاهره، خیراندیش، مهدی و لطیفی جلیسه، سلیمه. (1398). پیشایندها و پیامدهای فردی، سازمانی و مدیریتی خودشیفتگی مدیران: کاربرد تحلیل اسنادی و آنتروپی‌شانون . مجله مطالعات رفتار سازمانی، 8(2): 188-171.
خواجوی، شکراله ورحمانی. محسن. (1397). بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. نشریه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(37): 1-15.
قلی­پور، آرین، خنیفر، حسین و فاخری کوزه­کنان، سمیرا. (1387). اثرات خودشیفتگی مدیران بر آشفتگی سازمان­ها، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 6 (18): 94-79.
Braun, S. (2017). Leader narcissism and outcomes in organizations: a review at multiple levels of analysis and implications for future research. Frontiers in psychology, 8, 773.
Balcetis, E., & Cardenas, S. A. (2018). Visual experience in self and social judgment: How a biased majority claim a superior minority. Self and Identity, 1-15
Bekkers, R. (2001). The social desirability of social orientation. American Psychology, 46(50), 1076-1077.
Brown, R.P. Tamborski, M., & Chowning, K. (2018). Self-Serving Bias or Simply Serving the Self? Evidence for a Dimensional Approach to Narcissism. Personality and Individual Differences, 52(8), 942–946.
Cain, N.M. Pincus, A.L. & Ansell, E.B. (2017) Narcissism at the crossroads: phenotypic description of pathological narcissism across clinical theory, social/personality psychology, and psychiatric diagnosis. Clinical Psychology Review, 28, 638-656.
Chen, C. Y., Rossignac-Milon, M., & Higgins, E. T. (2018). Feeling distressed from making decisions: Assessors’ need to be right. Journal of Personality and Social Psychology. Advance online publication.
Chatterjee, A., Hambrick, D. (2007). Narcissistic chief Executive officers and their effects on company strategy and performance. Adminstrative science quarterly, 52: 351-386.
Capalbo, F, Alex, F, Ming Ying, L, Vito, M, and Riccardo, P. (2018). The impact of CEO narcissism on earnings management. Abacus, 54(2): 210-226.
Chen, S. (2010). The Role of Ethical Leadership versus Institutional Constraints: A Simulation Study of Financial Misreporting by CEOs, Journal of Business Ethics, 93(1): 33-52.
Cichocka, A., Cislak, A., Stronge, S., Osborne, D., & Sibley, C. G. (2019). Does high self-esteem foster narcissism? Testing the bidirectional relationships between self-esteem, narcissistic admiration and rivalry. Journal of Research in Personality, 83: 103.
Di Sarno, M., Zimmermann, J., Madeddu, F., Casini, E., & Di Pierro, R. (2020). Shame behind the corner? A daily diary investigation of pathological narcissism. Journal of Research in Personality, 85:104.‏
Grapsas, S., Brummelman, E., Back, M. D., & Denissen, J. J. (2019). The why and how of narcissism: A Process model of narcissistic status pursuit. Perspectives on Psychological Science, 17(2): 145.
Guggenberger, M., & Rohlfing-Bastian, A. (2016). Delegation of strategic decision-making authority to middle managers. Journal of Management Control, 27(2-3): 155-179.
Komissarouk, S., Chernikova, M., Kruglanski, A. W., & Higgins, E. T. (2019). Who Is Most Likely to Wear Rose-Colored Glasses? How Regulatory Mode Moderates Self-Flattery. Personality and Social Psychology Bulletin, 45(3): 327-341.
Krizan, Z. & Bushman, B. J. (2011). Better than my loved ones: social comparison tendencies among narcissists. Personality and Individual Differences, 50: 212-216.
Krizan, Z., & Herlache, A. (2017). The narcissism spectrum model: A synthetic view of narcissistic personality. Personality and Social Psychology Review, 22: 3–31.
Krumpal, I. (2013). Determinants of social desirability bias in sensitive surveys: a literature review, Quality & Quantity, 47: 2025-2047.
Muris, P., Merckelbach, H., Otgaar, H., & Meijer, E. (2017). The malevolent side of human nature: A meta-analysis and critical review of the literature on the dark triad (narcissism, achiavellianism, and psychopathy). Perspectives on Psychological Science, 12(2): 183–204.
Marissen, M.A.E., Deen, M.L., & Franken. I.H.A. (2012). Disturbed emotion recognition in patients with narcissistic personality disorder. Psychiatry Research, 198: 269-273.
Miles RE, Snow CC. Organization theory and supply chain management: An evolving research perspective. Journal of Operations Management, 25(2): 459-63.
Polskaya, N. A., & Yu, S. (2019). Narcissistic Features of Personality and Their Correlation with Self-attitude in Young Adult Sample. Clinical Psychology and Special Education, 8(4): 74-92.
Raskin, R., & Terry, H. (1988). A principal-components analysis of the Narcissistic Personality Inventory and further evidence of its construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 54(5): 890–902.
Rhodewalt, F., & Morf, C. C. (2001). Self and interpersonal correlates of the narcissistic personality inventory: A review and new findings. Journal of Research inPersonality, 29: 1–23.
Rigi, Vahid, Motalebi, Aboutaleb, Nosrati Nakouhi, Hossein and Tahmakf Hamidreza (2014). The effect of narcissism on the performance of managers of coastal and maritime universities in the south of the country. Journal of Management in Marine Science Education, 2: 66-52.
Samimi, M., Cortes, A. F., Anderson, M. H., & Herrmann, P. (2020). What is strategic leadership? Developing a framework for future research. The Leadership Quarterly, 10(2): 1021.
Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2007). Emerging insights into the nature and function of pride. Current directions in psychological science, 16(3): 147-150.
Werner, A. M., Tibubos, A. N., Rohrmann, S., & Reiss, N. (2019). The clinical trait self-criticism and its relation to psychopathology: A systematic review–Update. Journal of affective disorders, 246: 530-547.‏
Zhang, X. A., Li, N., Ullrich, J., & van Dick, R. (2015). Getting everyone on board the effect of ifferentiated transformational leadership by CEOs on top management team effectiveness and leader-rated firm performance. Journal of Management, 41(7): 1898-1933.
Zhu, D. H., & Chen, G. (2015). CEO narcissism and the impact of prior board experience on corporate strategy. Administrative Science Quarterly, 60(1): 31–65.