تجارب زیسته اعضای هیأت علمی دانشگاه از توسعه حرفه ای مبتنی بر مهارت های نرم آموزشی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

چکیده

هدف پژوهش شناسایی مؤلفه های مهارت های نرم آموزشی توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بر اساس تجارب زیسته آنان و سپس ارائه مدل بود. پژوهش با رویکرد پدیدارشناختی به توصیف، تبیین و تفسیر تجارب زیسته اساتید از توسعه حرفه‌ای مبتنی بر مهارت‌های نرم آموزشی آنان پرداخته است. مشارکت کنندگان در پژوهش 18 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان بوشهر بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و رویکرد اشباع نظری انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود. داده ها با روش کدگذاری موضوعی و استفاده از روش هفت مرحله ای کلایزی تجزیه و تحلیل شد. پس از کدگذاری مصاحبه‌ها، 120 کد اولیه حاصل شد که پس از طبقه بندی 79 زیر مقوله، 12 مقوله فرعی و 4 مقوله کلی  پدیدار گشت. مقولات کلی شامل؛ مهارت‌های رهبری، مهارت‌های توسعه فردی، مهارت‌های خلاقیت و حل مسئله، مهارت های ارتباطی بودند. در نهایت با توجه به مفاهیم به دست آمده، مدلی برای توسعه حرفه‌ای مبتنی بر مهارت‌های نرم آموزشی اعضای هیئت علمی ارائه شد. نتایج بیانگر تأثیر گسترده مهارت های نرم آموزشی به عنوان مهارت های قرن 21 بود لذا ضروری است در برنامه های توسعه حرفه ای مؤسسات آموزش عالی مورد تأکید قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a model of lived experience of university faculty members of professional development based on soft educational skills

نویسندگان [English]

  • Neda Karaminezhad 1
  • Alireza Ghasemizad 2
  • Hamidreza Motamed 3
1 PhD Student, Department of Educational Management, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
چکیده [English]

This article proposes to design a model of faculty members' lived experience of professional development (PD) of faculty members based on soft teaching skills in universities. This research has described, explained and interpreted the lived experiences of professors from the development of professions based on soft skills with a phenomenological approach. The statistical population of the study was 18 faculty members of Islamic Azad universities in Bushehr province who were selected by purposive sampling method and theoretical saturation approach. The data collection tool was a semi-structured in-depth interview that was conducted in person and by telephone. Data were analyzed by thematic coding method using Klaizi seven-step method. After coding the interviews, 120 initial codes were obtained, which after classifying 79 subcategories, 12 sub-categories and 4 general categories, including: Leadership skills, Individual and organizational development skills, Creativity and problem-solving skills, Skills Communication was obtained. Finally, according to the obtained concepts, a model for the development of professions based on soft educational skills of faculty members based on their lived experiences was presented. The results showed the widespread impact of soft educational skills as 21st century skills on the professional development of faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experiences
  • Professional Development
  • Soft skills
اعلامی، فرنوش. خراسانی، اباصلت. کمالی، حامد. شیرودی، آرمیتا. (1398)، تحلیل عملکرد مدیریت منابع انسانی در شناسایی و  رفع نیازهای توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی)، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 6(22): 92- 66.
بختیاری، محمد. عباسی، لطف الله. کردستانی، فرشته. خورشیدی، عباس. (1399)، ارائه الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 14(4): 21-1.
پور کریمی، جواد. رمضان پور، انسیه. (1398)، الگوی توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی آموزش الکترونیکی کشور: پژوهش کیفی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 6(21):146-125.
پورکریمی، جواد. اسمعیلی ماهانی، حانیه. جمالی، احسان. میرکمالی، سید محمد. (1400)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سازمانی موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیات‌علمی: رویکردی آمیخته، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 10 (29): 203-167. .
حجتی، علی.(1395)، تجارب زیسته ی اساتید و دانشجویان رشته های فنی و مهندسی در خصوص ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به منظور ارایه ی الگوی اختصاصی ارزشیابی پیشرفت تحصیل رشته های فنی و مهندسی، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).
زارع صفت، صادق. دهقانی، مرضیه. حکیم زاده، رضوان. کرمی، مرتضی. صالحی، کیوان. (1397)، برنامه درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه های ایران: دانشگاه فردوسی مشهد، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 9 (17): 183-216.
زارع صفت، صادق؛ دهقانی، مرضیه؛ حکیم زاده، رضوان؛ کرمی، مرتضی؛ صالحی، کیوان. (1398)، «تجارب زیسته اعضای هیئت علمی از برنامه های درسی توسعه حرفه ای؛ یک الگوی مفهومی»، دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 7 (13): 206- 177.
زاهدی، سکینه. بازرگان، عباس. (1392)، نگاهی به مفهوم توسعة حرفه ای هیئت علمی و تجربه های موفق در برنامه ریزی و اجرای آن، نامة آموزش عالی، 6(21): ۲۶-7.
سفیدگران، بهارک. قلی پور، آرین. ابوالحسن، فقیهی. محمدعلی، شاه حسینی. (1397)، تبیین محورهای توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی‌ بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم، فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران. 13 (50): 2-29.
عابدی، حسین. احمدآبادی، آرزو. قرونه، داوود. (1396). شناسایی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان، دوفصلنامه پژوهش در تربیت معلم، 1(3):42-2.
علاقه بند، علی. (1386)، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. (ویراست پنجم)، تهران، نشر روان.
گلی پور، مریم. اولادیان، معصومه. صفری، محمود. (1399)، واکاوی فرآیند توسعه منابع انسانی و تدوین الگوی مناسب در نظام آموزش عالی. آموزش و توسعه منابع انسانی، 7(27) : 136-114.
محب زادگان، یوسف. پرداختچی، حسن. قهرمانی، محمد. فراستخواه، مقصود. (1395)، اعتبارسنجی الگوی بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر تهران، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 3 (10): 94-73.
محبت، هدیه. فتحی واجارگاه، کوروش. جعفری، پریوش. (1398)، شناسایی مدل و تدوین شایستگی های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران: یک مطالعه کیفی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی،6 (21): 91-67.
نورشاهی، نسرین. (1393)، عوامل مؤثر بر رشد حرفه ای اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 3 (20):120-95.
Adnan, A. H. M., Ramalingam, S., Ilias, N., & Tahir, T. M. (2014). Acquiring and practicing soft skills: a survey of technical-technological undergraduates at a Malaysian Tertiary Institution. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 123:82-89.‏
Amaro-Jimenez, C., Martinez-Cosio, M., Patterson, O. K., Clark, K., & Luken-Sutton, J. (2020). “Feel Like More than a Number in the Classroom:” Faculty Perceptions of Professional Development for Student Success. Journal of Hispanic Higher Education, 1538192720950863.
Andrews, J., & Higson, H. (2008). Graduate employability, ‘soft skills’ versus ‘hard’ business knowledge: A European study. Higher education in Europe, 33(4): 411-422.
Ariratana, W., Sirisookslip, S., & Ngang, T. K. (2015). Development of leadership soft skills among educational administrators. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186: 331-336.‏
Baker-Doyle, K. J., & Yoon, S. A. (2020). The social side of teacher education: Implications of social network research for the design of professional development, International Journal of Educational Research, 101: 101563.
Basadur, M. (2004). Leading others to think innovatively together: Creative leadership, The Leadership Quarterly, 15(1): 103-121.‏
Beausaert, S. (2011). The use of personal development plans in the workplace. PhD Thesis. Maastricht University, The Netherlands.
Díaz, M. J. F., Santaolalla, R. C., & González, A. G. (2010). Faculty attitudes and training needs to respond the new European Higher Education challenges. Higher Education, 60(1), 101-118.‏
Drummond-Young, M., Brown, B., Noesgaard, C., Lunyk-Child, O., Maich, N. M., Mines, C., & Linton, J. (2010). A comprehensive faculty development model for nursing education. Journal of Professional Nursing, 26(3), 152-161.‏
DuBrin, A. J. (2006). Essentials of Management. 7th ed. New Jersey: Thomson South-Western.
Ehrich, Lisa Catherine. (2003). Phenomenology The quest for meaning. Chapter 4. Qualitative Educational Research in Action Doing and reflecting. Edited byTom O’Donoghue and Keith Punch. First published. Routledge Falmer is an imprint of the Taylor & Francis Group © 2003 Thomas A. O’Donoghue and Keith F. Punch.
Emery, N., Maher, J. M., & Ebert-May, D. (2019). Studying Professional Development as Part of the Complex Ecosystem of STEM Higher Education. Innovative Higher Education, 44(6), 469-479.‏
Fulmer, R. M. & Conger, J. A. (2004). Growing your company’s leaders: How great organizations use succession management to sustain competitive advantage. New York: American Management Association.
Ginting, H., Mahiranissa, A., Bekti, R., & Febriansyah, H. (2020). The effect of outing Team Building training on soft skills among MBA students. The International Journal of Management Education, 18(3), 100423.‏
Goldring EB, Preston C and Huff J (2012) Conceptualizing and evaluating professional development for school leaders. Planning and Changing, 43(3/4): 223–242.
Griffith, D., & Hoppner, J. (2013). Global marketing managers. International Marketing Review, 30, 21–41.
Gutman, L.M. and Schoon, I. (2013), The Impact of Non-Cognitive Skills on Outcomes for Young People, Education Empowerment Foundations, London.
Karim, A. M. A., Abdullah, N., Rahman, A. M. A., Noah, S. M., Jaafar, W. M. W., Othman, J., ... & Said, H. (2012). A nationwide comparative study between private and public university students’ soft skills. Asia Pacific Education Review, 13(3), 541-548.‏
Kennedy, T. J., & Sundberg, C. W. (2020). 21st Century Skills. In Science Education in Theory and Practice (pp. 479-496). Springer, Cham.‏
Laker, D., & Powell, J. (2011). The differences between hard and soft skills and their relative impact on training transfer. Human Resource Development Quarterly, 22, 111–122.
Meadow, A., & Parnes, S. J. (1959). Evaluation of training in creative problem solving. Journal of Applied Psychology, 43(3), 189-194. http://dx.doi.org/10.1037/h0046040.
Ngang, T.K., Yie, C.S., Md Shahid, S.A. (2015)., Quality Teaching: Relationship to Soft Skills Acquisition, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191:1934-1937.
Nguyen, H.T.T. (2018). “Towards human resource development at Hanoi open university”, Asian.
Nusrat, M., & Sultana, N. (2019). Soft skills for sustainable employment of business graduates of Bangladesh. Higher Education, Skills and Work-Based Learning.
Ojo, A. I. (2016). Knowledge management in Nigerian universities: a conceptual model. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 11, 331-345.
Radermacher, A., & Walia, G. (2013). Gaps between industry expectations and the abilities of graduates. In Proceeding of the 44th ACM technical symposium on Computer science education (pp. 525- 530).
Rao, M. S. (2015). Step by step to soft-skills training: How to enhance employability skills in students. Human Resource Management International Digest, 23(6), 34-36.
Rao, M. S. (2016). Debunking myths about soft leadership and exploring it to achieve organizational excellence and effectiveness. Industrial and Commercial Training.
Rao, M. S. (2016). Step by step to soft-skills training: How to enhance employability skills in students. Human Resource Management International Digest, 23(6), 34-36.
Sternberg, R. J. (1986). Critical Thinking: Its Nature, Measurement, and Improvement Las capacidades humanas: Un enfoque desde el procesamiento de la información. Barcelona. Labor.
Stewart, C., Wall, A., & Marciniec, S. (2016). Mixed signals: Do college graduates have the soft skills that employers want? Competition Forum, 14, 276–281.
Steinert, Y., Mann, K., Centeno, A., Dolmans, D., Spencer, J., Gelula, M., & Prideaux, D. (2006). A systematic review of faculty development initiatives designed to improve teaching effectiveness in medical education: BEME Guide No. 8. Medical teacher, 28(6), 497-526.‏
Tang, K. N. (2018). The importance of soft skills acquisition by teachers in higher education institutions. Kasetsart Journal of Social Sciences.
Vogler, J. S., Thompson, P., Davis, D. W., Mayfield, B. E., Finley, P. M., & Yasseri, D. (2018). The hard work of soft skills: augmenting the project-based learning experience with interdisciplinary teamwork. Instructional Science, 46(3), 457-488.‏
Wikle, T. A., & Fagin, T. D. (2015). Hard and soft skills in preparing GIS professionals: Comparing perceptions of employers and educators. Transactions in GIS, 19(5), 641-652.‏
Zanj, A., & Hossein Afshari, H. (2013). Dynamic analysis of a complex pneumatic valve using pseudobond graph modeling technique. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 135(3): 14-29.