نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم پور کومله، سمیرا طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی با تاکید بر پرورش مهارت های حل مساله دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 9-27]
 • ابراهیم زاده، رضا بررسی نقش میانجی رضایت از مدیر در رابطه بین ویژه گی های شخصیتی با رفتار شهر وندی سازمانی و رفتار ضد بهره ور در بین کارکنان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 133-148]
 • اسد پور، سعید بررسی رابطه بین یاد گیری خود راهبر معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنها [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 81-96]
 • اشرفی سلیمی کندی، فرشید بررسی رابطه رهبری امنیت مدار با تعهد سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی به روش مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 115-132]
 • افضل خانی، مریم بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس با گرایش معلمان به نوآوری های آموزشی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 29-49]
 • ایمانی، محمد تق کاربرد مهندسی ارزش در محیط دانشگاهی؛ شناسایی فرایندها و عوامل مؤثر براستفاده از آن [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 93-124]
 • امیدی مراد، افسانه سطح بندی توانایی های عمومی و تخصصی پژوهشگران کشور بر اساس آزمون RAAT راهنمایی برای بهبود آموزش پژوهش در آموزش عالی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 95-114]

ب

 • باقیان فر، مصطفی قابلیت پیش بینی خوش بینی علمی دبیران شهر یاسوج بر اساس مولفه های رهبری فناورانه مدیران و پذیرش نو آوری های آموزشی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 9-26]
 • باقری پشتگل، زهرا نقش خود نظم‌دهی و مؤلفه‌های آن بر توانایی آینده پژوهی و ماندگاری تحصیلی سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 9-29]
 • بحرینی زاده، آناهیتا طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی با تأکید بر پرورش ذهنیت فلسفی دانش‌آموزان در درس ریاضی دبستان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 31-46]
 • براتی، هادی پیش بینی ویزگی های شخصیتی کار آفرینانه دانشجویان بر اساس مولفه های هوش اجتماعی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 67-80]

پ

 • پازکی، مونس بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس با گرایش معلمان به نوآوری های آموزشی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 29-49]
 • پرویزی، گلاله اثر بخشی آموزش مبتنی بر شیوه و راند رابین بر رشد خلاقیت نوشتاری و بهبود نگرش دانش آموزان به درس انشا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 47-62]
 • پورمختاری، الهام پیش بینی رفتارهای انحرافی کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان بر اساس اعتماد سازمانی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 51-66]

ت

 • ترکاشوند، زهرا سطح بندی توانایی های عمومی و تخصصی پژوهشگران کشور بر اساس آزمون RAAT راهنمایی برای بهبود آموزش پژوهش در آموزش عالی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 95-114]
 • ترک زاده، جعفر رابطه رهبری موثق با عملکرد اعضای هیأت علمی: نقش میانجی سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 47-73]
 • تنها، طیبه پیش بینی ویزگی های شخصیتی کار آفرینانه دانشجویان بر اساس مولفه های هوش اجتماعی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 67-80]
 • توکلی، آروین رابطه مهارت های زندگی و خود کار آمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دوره دوم شهر یاسوج [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 139-154]

ج

 • جوادی پور، محمد قابلیت پیش بینی خوش بینی علمی دبیران شهر یاسوج بر اساس مولفه های رهبری فناورانه مدیران و پذیرش نو آوری های آموزشی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 9-26]

ح

 • حسینی، نیره رابطه رهبری موثق با عملکرد اعضای هیأت علمی: نقش میانجی سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 47-73]
 • حسن پور، اکبر مقایسه اثر بخشی مدارس دولتی و غیر انتفایی ابتدایی شهر قزوین [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 47-49]
 • حسن زاده بارانی، سودابه رابطه رهبری موثق با عملکرد اعضای هیأت علمی: نقش میانجی سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 47-73]

خ

 • خالصی، کیوان کیفیت زندگی در مدرسه و نقش آن در پیش بینی هوش هیجانی دانش آموزان [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 51-65]
 • خلیلی، داوود بررسی رابطه رهبری امنیت مدار با تعهد سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی به روش مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 115-132]

د

 • دشتی، ادریس کیفیت زندگی در مدرسه و نقش آن در پیش بینی هوش هیجانی دانش آموزان [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 51-65]
 • دهقانی، مرضیه قابلیت پیش بینی خوش بینی علمی دبیران شهر یاسوج بر اساس مولفه های رهبری فناورانه مدیران و پذیرش نو آوری های آموزشی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 9-26]

ذ

 • ذبیحی، اسماعیل رابطه بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی استان سمنان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 9-28]

ر

 • رضایی، راضیه پیش بینی ویزگی های شخصیتی کار آفرینانه دانشجویان بر اساس مولفه های هوش اجتماعی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 67-80]
 • رضایی، منیره بررسی موانع مشارکت معلمان در برنامه معلم پزوهنده (نمونه موردی : معلمان ابتدایی منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران ) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 29-46]

ز

 • زارعی، وحید رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و توانمند سازی روانشناختی کارکنان ادارت آموزش و پرورش اصفهان با نگرش شغلی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 83-99]
 • زین آبادی، حسن رضا نقش فضیلت سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: آزمون اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم با میانجیگری رضایت شغلی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 125-140]
 • زین آبادی، حسن رضا بررسی رابطه چگونگی استقرار مدیریت دانش با سلامت سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 101-119]

س

 • سامری، مریم نقش خود نظم‌دهی و مؤلفه‌های آن بر توانایی آینده پژوهی و ماندگاری تحصیلی سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 9-29]
 • سجادی، رقیه تبیین ارتباط راهبردهای یادگیری و انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 75-91]
 • سعیدی، یاسین مقایسه اثر بخشی مدارس دولتی و غیر انتفایی ابتدایی شهر قزوین [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 47-49]
 • سعیدی پور، زینب بررسی میزان رعایت استانداردهایاخلاق حرفه ای مدیران و رابطه آن با اشتیاق شغلی معلمان مقطع متوسطه دوم در شهر سنقر [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 97-122]
 • سیف نراقی، مریم طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی با تأکید بر پرورش ذهنیت فلسفی دانش‌آموزان در درس ریاضی دبستان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 31-46]
 • سیف نراقی، مریم طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی با تاکید بر پرورش مهارت های حل مساله دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 9-27]
 • سلم آبادی، مجتبی پیش بینی ویزگی های شخصیتی کار آفرینانه دانشجویان بر اساس مولفه های هوش اجتماعی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 67-80]
 • سلیمانی، نادر رابطه فرهنگ مثبت اندیشی آموزشی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 67-82]
 • سورانی، رضا کاربرد مهندسی ارزش در محیط دانشگاهی؛ شناسایی فرایندها و عوامل مؤثر براستفاده از آن [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 93-124]

ش

 • شریفی، اصغر کاربرد مهندسی ارزش در محیط دانشگاهی؛ شناسایی فرایندها و عوامل مؤثر براستفاده از آن [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 93-124]
 • شفیع زاده، حمید تبیین ارتباط راهبردهای یادگیری و انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 75-91]

ص

 • صفری، محمود رابطه فرهنگ مثبت اندیشی آموزشی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 67-82]

ع

 • عابدی کوشکی، سارا نقش فضیلت سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: آزمون اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم با میانجیگری رضایت شغلی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 125-140]
 • عباسی، ابوالفضل ارزیابی درونی کیفیت دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه‌ی یک از دیدگاه اساتید و دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 161-179]
 • عباسی، رسول بررسی رابطه بین یاد گیری خود راهبر معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنها [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 81-96]
 • عباس زاده، ناصر بررسی رابطه چگونگی استقرار مدیریت دانش با سلامت سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 101-119]
 • عبدی، علی اثر بخشی آموزش مبتنی بر شیوه و راند رابین بر رشد خلاقیت نوشتاری و بهبود نگرش دانش آموزان به درس انشا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 47-62]
 • عصاره، علی رضا بررسی رابطه بین یاد گیری خود راهبر معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنها [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 81-96]
 • عظیم پور، احسان تاثیر به کار گیری راهبردهای آموزشی و انظباطی متنوع در کلاس درس و نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 63-81]

غ

 • غفاری، خلیل رابطه بین هوش هیجانی و وسواس فکری - عملی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان الیگودرز [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 83-93]

ف

 • فتاحی فر، فاطمه بررسی رابطه بین توانمند سازی با چابکی سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوره دوم مدارس دخترانه دولتی شهرستان شهریار [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 123-138]
 • فدوی، محبوبه سادات رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و توانمند سازی روانشناختی کارکنان ادارت آموزش و پرورش اصفهان با نگرش شغلی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 83-99]
 • فیضی، ایوب تاثیر به کار گیری راهبردهای آموزشی و انظباطی متنوع در کلاس درس و نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 63-81]
 • فیضی، طاهره سطح بندی توانایی های عمومی و تخصصی پژوهشگران کشور بر اساس آزمون RAAT راهنمایی برای بهبود آموزش پژوهش در آموزش عالی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 95-114]
 • فولادوند، مریم رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و توانمند سازی روانشناختی کارکنان ادارت آموزش و پرورش اصفهان با نگرش شغلی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 83-99]

ق

 • قلاوندی، حسن پیش بینی توسعه کارکنان بر اساس مولفه های اعتماد سازمانی در بین دبیران زن مقطع متوسطه شهرستان ارومیه [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 139-155]

ک

 • کارخانه، سمیه بررسی افزایش موفقیت شغلی کارکنان در پرتو شایستگی های مدیران در دانشگاه بوعلی سینا همدان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 121-138]
 • کچویی، محسن بررسی رابطه چگونگی استقرار مدیریت دانش با سلامت سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 101-119]
 • کرمی، آزاد الله کیفیت زندگی در مدرسه و نقش آن در پیش بینی هوش هیجانی دانش آموزان [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 51-65]
 • کریمی، فریبا پیش بینی رفتارهای انحرافی کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان بر اساس اعتماد سازمانی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 51-66]
 • کلاته سیفری، معصومه رابطه بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی استان سمنان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 9-28]

گ

 • گرامی پور، مسعود سطح بندی توانایی های عمومی و تخصصی پژوهشگران کشور بر اساس آزمون RAAT راهنمایی برای بهبود آموزش پژوهش در آموزش عالی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 95-114]

م

 • محمد خانلو، مریم مقایسه اثر بخشی مدارس دولتی و غیر انتفایی ابتدایی شهر قزوین [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 47-49]
 • میر کمالی، سید محمد بررسی رابطه بین توانمند سازی با چابکی سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوره دوم مدارس دخترانه دولتی شهرستان شهریار [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 123-138]
 • مشفقی، نزهت الزمان بررسی نقش میانجی رضایت از مدیر در رابطه بین ویژه گی های شخصیتی با رفتار شهر وندی سازمانی و رفتار ضد بهره ور در بین کارکنان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 133-148]
 • مقتدری، نیلوفر بررسی نقش میانجی رضایت از مدیر در رابطه بین ویژه گی های شخصیتی با رفتار شهر وندی سازمانی و رفتار ضد بهره ور در بین کارکنان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 133-148]
 • مهاجران، بهناز بررسی رابطه رهبری امنیت مدار با تعهد سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی به روش مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 115-132]
 • موسوی، فرانک ساخت و تعیین ویژگی‌های روان سنجی (پایایی و روایی) مقیاس اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 141-159]
 • موسوی، فرانک بررسی میزان رعایت استانداردهایاخلاق حرفه ای مدیران و رابطه آن با اشتیاق شغلی معلمان مقطع متوسطه دوم در شهر سنقر [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 97-122]

ن

 • نادی، محمد علی بررسی نقش میانجی رضایت از مدیر در رابطه بین ویژه گی های شخصیتی با رفتار شهر وندی سازمانی و رفتار ضد بهره ور در بین کارکنان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 133-148]
 • نادری، عزت الله طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی با تأکید بر پرورش ذهنیت فلسفی دانش‌آموزان در درس ریاضی دبستان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 31-46]
 • نادری، عزت الله طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی با تاکید بر پرورش مهارت های حل مساله دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 9-27]
 • نصیری، رحیمعلی بررسی رابطه بین یاد گیری خود راهبر معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنها [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 81-96]
 • نصیری ولیک بنی، فخرالسادات بررسی افزایش موفقیت شغلی کارکنان در پرتو شایستگی های مدیران در دانشگاه بوعلی سینا همدان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 121-138]
 • نظری، مریم سطح بندی توانایی های عمومی و تخصصی پژوهشگران کشور بر اساس آزمون RAAT راهنمایی برای بهبود آموزش پژوهش در آموزش عالی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 95-114]
 • نظری دولت آباد، اقدس رابطه مهارت های زندگی و خود کار آمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دوره دوم شهر یاسوج [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 139-154]
 • نقی پور، کمال پیش بینی توسعه کارکنان بر اساس مولفه های اعتماد سازمانی در بین دبیران زن مقطع متوسطه شهرستان ارومیه [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 139-155]

و

 • وشنی، امیر ساخت و تعیین ویژگی‌های روان سنجی (پایایی و روایی) مقیاس اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 141-159]
 • وشنی، امیر بررسی میزان رعایت استانداردهایاخلاق حرفه ای مدیران و رابطه آن با اشتیاق شغلی معلمان مقطع متوسطه دوم در شهر سنقر [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 97-122]

ه

 • هاشمی، سید احمد ارزیابی درونی کیفیت دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه‌ی یک از دیدگاه اساتید و دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 161-179]