نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، اکرم شناسایی رابطه میان سبک رهبری روسای آموزشکده های فنی استان تهران و رضایت شغلی کارکنان بر اساس الگوی رهبری تراز پنج کالینز [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 27-40]
 • احمدی، دکتر امینه تبیین رایطه بعد فراشناختی برنامه درسی پنهان با مهارت خواندن دانش آموزان چهارم ابتدایی دو زبانه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 71-85]
 • احمدی، عبادالله تبیین رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات با کار آفرینی و پیشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان بستک [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 9-25]
 • احمدی، غلامعلی شناسایی رابطه میان سبک رهبری روسای آموزشکده های فنی استان تهران و رضایت شغلی کارکنان بر اساس الگوی رهبری تراز پنج کالینز [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 27-40]
 • احمدی، نادر تبیین رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات با کار آفرینی و پیشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان بستک [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 9-25]
 • ایرانبان، جواد تبیین رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات با کار آفرینی و پیشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان بستک [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 9-25]
 • اسماعیلی، حدبث بررسی عوامل تعیین کننده عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی حسابداری با استفاده از شبکه عصبی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 107-125]
 • اسیوند، مهناز تأثیرآموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مدارس آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 9-18]
 • افشار، زهرا اثرات نیم رخ شخصیتی مدیران برسبک های حل تعارض آن ها در مدارس متوسطه شهرستان اسلام شهر [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 111-129]

ب

 • بلادی نژاد، حسام الدین برسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب عملکرد مدارس غیر دولتی شهر کرج از دیدگاه اولیاء دانش آموزان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]

پ

 • پور شفیعی، دانش بررسی رابطه سبک رهبری عمل گرا و تحول گرا با مدیریت سرمایه فکری در سازمان آموزش و پروزش [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 145-160]

ت

 • ترابی نهاد، منیژه ارایه مدلی برای ارزیابی عوامل موثر ب کامیابی سازمانی مدیران مطالعه موردی . مدیران مدارس هوشمند دوره متوسطه شهر تهران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 131-146]

ج

 • جهانیان، رمضان برسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب عملکرد مدارس غیر دولتی شهر کرج از دیدگاه اولیاء دانش آموزان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]

ح

 • حسین پور، محمد تأثیرآموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مدارس آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 9-18]
 • حسن زاده، رمضان تاثیر مهارت معلمان در به کار گیری الگوهای تدریس بر بهببود راهبردهای یادگیری و مطالعه دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 41-70]

ز

 • زهرا کار، کیانوش اثرات نیم رخ شخصیتی مدیران برسبک های حل تعارض آن ها در مدارس متوسطه شهرستان اسلام شهر [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 111-129]

س

 • سبحانی، عبدالرضا تبیین رایطه بعد فراشناختی برنامه درسی پنهان با مهارت خواندن دانش آموزان چهارم ابتدایی دو زبانه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 71-85]
 • سبحانی، عبدالرضا بررسی رابطه هوش فرهنگی مدیران دانشگاه سمنان و ادراکات کارکنان از سبک رهبری اصیل آن ها [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 39-51]
 • سعیدیان، نرگس برسی سطح مهارتهای زندگی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان تکاب [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 53-67]

ش

 • شفیع پور مطلق، فرهاد ارایه مدلی برای ارزیابی عوامل موثر ب کامیابی سازمانی مدیران مطالعه موردی . مدیران مدارس هوشمند دوره متوسطه شهر تهران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 131-146]

ص

 • صفرپور، بهشته تبیین رایطه بعد فراشناختی برنامه درسی پنهان با مهارت خواندن دانش آموزان چهارم ابتدایی دو زبانه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 71-85]

غ

 • غفاری، خلیل تاثیر روش یادگیری مشارکتی در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 87-106]
 • غلام زاده، حجت بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت معلمان مدارس منطقه آموزش وپرورش دستگردان (استان یزد) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 127-143]

ف

 • فکری، سعیده برسی سطح مهارتهای زندگی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان تکاب [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 53-67]

ک

 • کاظم پور، اسماعیل تاثیر روش یادگیری مشارکتی در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 87-106]
 • کریمی، فریبا برسی سطح مهارتهای زندگی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان تکاب [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 53-67]
 • کنگرانی فراهانی، علی تأثیرآموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مدارس آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 9-18]

گ

 • گرکز، منصور بررسی عوامل تعیین کننده عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی حسابداری با استفاده از شبکه عصبی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 107-125]

ل

 • لطفی، لیلا نشانگرهای اخلاقی مدیران آموزش عالی با رویکرد کیفی مبتنی برتحلیل محتوا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 87-109]

م

 • محبت، هدیه نشانگرهای اخلاقی مدیران آموزش عالی با رویکرد کیفی مبتنی برتحلیل محتوا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 87-109]
 • میر کمالی، سید محمد بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت معلمان مدارس منطقه آموزش وپرورش دستگردان (استان یزد) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 127-143]
 • مطلبی فرد، علیرضا نشانگرهای اخلاقی مدیران آموزش عالی با رویکرد کیفی مبتنی برتحلیل محتوا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 87-109]
 • معتمدی تلاوکی، محمدتقی تاثیر مهارت معلمان در به کار گیری الگوهای تدریس بر بهببود راهبردهای یادگیری و مطالعه دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 41-70]
 • مکوند حسینی، شاهرخ بررسی رابطه خود کار آمدی هیجانی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه سمنان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 69-85]
 • مهدی زاده، امیر حسین اثرات نیم رخ شخصیتی مدیران برسبک های حل تعارض آن ها در مدارس متوسطه شهرستان اسلام شهر [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 111-129]

ن

 • ناظم، فتاح بررسی رابطه سبک رهبری عمل گرا و تحول گرا با مدیریت سرمایه فکری در سازمان آموزش و پروزش [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 145-160]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم نشانگرهای اخلاقی مدیران آموزش عالی با رویکرد کیفی مبتنی برتحلیل محتوا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 87-109]

ه

 • همتیان، نیلوفر بررسی رابطه هوش فرهنگی مدیران دانشگاه سمنان و ادراکات کارکنان از سبک رهبری اصیل آن ها [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 39-51]

ی

 • یار محمدیان، محمد حسین ارایه مدلی برای ارزیابی عوامل موثر ب کامیابی سازمانی مدیران مطالعه موردی . مدیران مدارس هوشمند دوره متوسطه شهر تهران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 131-146]