نمایه نویسندگان

آ

 • آرزومندی، فریده بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 25-50]

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی بررسی مولفه های اصلی آموزش بزرگسالان به منظور ارائه مدل مناسب درکشور [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 9-32]
 • احمدی، حیدر شناسایی برخی عوامل همبسته با ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 9-24]
 • احمدی، غلامعلی بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 25-50]
 • اسکندری، حسین تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فرا شناختی تفکر خلاق دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 51-61]
 • امیدی نجف آبادی، مریم شناسایی برخی عوامل همبسته با ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 9-24]
 • اندیشمند، ویدا شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقا آن [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 9-34]

ب

 • برجعلی، احمد تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فرا شناختی تفکر خلاق دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 51-61]
 • بهرنگی، محمدرضا بررسی رایطه ویژگی کار آفرینانه مدیران با اثر بخشی آنان در مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 35-50]

پ

 • پیر خائفی، علیرضا تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فرا شناختی تفکر خلاق دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 51-61]
 • پرداختچی، محمد حسن بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 25-50]

ت

 • تقی پور ظهیر، علی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضا هیات علمی واحد ها ی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مدل مناسب [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 87-106]
 • تلخ آبی علیشاه، علیرضا بررسی رابطه ویژگی های ارتباطات اثر بخش معلم -دانش آموز با یادگیری ریاضی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 51-67]
 • تلخ آبی علیشاه، غلامرضا بررسی رابطه ویژگی های ارتباطات اثر بخش معلم -دانش آموز با یادگیری ریاضی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 51-67]

ج

 • جمالی، اختر رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضا هیات علمی واحد ها ی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مدل مناسب [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 87-106]
 • جمال زاده، محمد بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقا یادگیری سازمانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 63-86]

چ

 • چوپانی، حیدر بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت مدیران با خلاقیت دبیران دبیرستانهای شهر سنندج [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 103-123]

ح

 • حیات، علی اضغر بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت مدیران با خلاقیت دبیران دبیرستانهای شهر سنندج [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 103-123]
 • حسن زاده، رقیه ارائه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 145-161]
 • حق خواه، داود ارائه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 145-161]

خ

 • خسروی، علی اکبر بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان توسعه تجارت ایران [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 125-141]
 • خلخالی، علی ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه پژوهشی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 69-83]

د

 • دلاور، علی تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فرا شناختی تفکر خلاق دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 51-61]

ر

 • رجایی پور، سعید عوامل موثر بر جذب نیروهای توانمند آموزشو پرورش در پست مدیریت مدارس از دیدگاه مدیران معاونان و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نجف آباد [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 125-143]

س

 • سعادتمند، زهره نیاز سنجی دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران ادبیات فارسی از دیدگاه مدیران کارشناسان و دبیران دوره راهنمایی شهرستان ایذه در سال 88-87 [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 107-124]
 • سعادتمند، زهره عوامل موثر بر جذب نیروهای توانمند آموزشو پرورش در پست مدیریت مدارس از دیدگاه مدیران معاونان و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نجف آباد [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 125-143]
 • سیف، محمد حسن بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقا یادگیری سازمانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 63-86]
 • سینایی فر، ایوب نیاز سنجی دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران ادبیات فارسی از دیدگاه مدیران کارشناسان و دبیران دوره راهنمایی شهرستان ایذه در سال 88-87 [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 107-124]

ش

 • شاهورانی، احمد بررسی رابطه ویژگی های ارتباطات اثر بخش معلم -دانش آموز با یادگیری ریاضی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 51-67]
 • شکیبایی، زهره ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه پژوهشی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 69-83]

ص

 • صالحی، مسلم رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضا هیات علمی واحد ها ی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مدل مناسب [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 87-106]
 • صفری، شهربانو بررسی رایطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی در بین اعضای هیات علمی و کارگنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 85-101]

ط

 • طباطبایی، بهار بررسی رایطه ویژگی کار آفرینانه مدیران با اثر بخشی آنان در مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 35-50]

ع

 • عباسی، محمد شناسایی عوامل موثر بر توسعه تعاونی های دانش آموختگان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 143-170]

غ

 • غلامی، یونس بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقا یادگیری سازمانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 63-86]

ف

 • فرج الله حسینی، سید جمال شناسایی برخی عوامل همبسته با ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 9-24]
 • فیضی، مهدی بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت مدیران با خلاقیت دبیران دبیرستانهای شهر سنندج [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 103-123]

ق

 • قورچیان، نادر قلی شناسایی عوامل موثر بر توسعه تعاونی های دانش آموختگان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 143-170]
 • قورچیان، نادر قلی ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه پژوهشی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 69-83]

ک

 • کبیر زاده نجف آبادی، مهری عوامل موثر بر جذب نیروهای توانمند آموزشو پرورش در پست مدیریت مدارس از دیدگاه مدیران معاونان و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نجف آباد [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 125-143]

گ

 • گودرزی، حسنیه بررسی رایطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی در بین اعضای هیات علمی و کارگنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 85-101]

م

 • محمد داودی، امیر حسین بررسی مولفه های اصلی آموزش بزرگسالان به منظور ارائه مدل مناسب درکشور [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 9-32]
 • موسی خانی، مرتضی ارائه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 145-161]